Dostawa od 0 zł i 100 dni na bezpłatny zwrot

Informacja o czasie realizacji zamówienia jest podana dla każdego produktu. Zamówienia przygotowujemy i wysyłamy zwykle w ciągu 24h.

Odbiór w sklepie: 0 zł
Kurier: 0 zł dla zakupów od 149 zł (przedpłata)
Paczkomat: 0 zł dla zakupów od 149 zł (przedpłata)


Zwrotu możesz dokonać bezpłatnie, w terminie 100 dni od momentu odebrania zamówienia.

Damskie Męskie

Warunki Promocji „Zrób dziecku prezent”
(dalej również: „Warunki Promocji”)

 

 

 


I. Postanowienia wstępne
1. Niniejsze Warunki Promocji pod nazwą: „Zrób dziecku prezent” („Promocja”) określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania a także prawa i obowiązki osób biorących udział w Promocji oraz Organizatora („Warunki promocji”).
2. Organizatorem Promocji jest MODIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, BDO: 000031285, REGON: 970569861, kapitał zakładowy: 2.008.001,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest przez Organizatora:
3.1. w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.modivo.pl („Sklep Internetowy”),
3.2. w Aplikacji Mobilnej MODIVO („Aplikacja”), oraz
3.3. w sklepach stacjonarnych Organizatora („Sklep Stacjonarny”), adresy sklepów są wskazane na następującej podstronie: modivo.pl/b/sklepy
4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

 

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji
1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji, z Promocji obejmującej udzielenie
w Czasie Trwania Promocji Uczestnikowi Promocji, rabatu obniżającego cenę produktu lub produktów (biorąc pod uwagę aktualną cenę odpowiednio w Sklepie Internetowym, Sklepie stacjonarnym lub Aplikacji) oznaczonych jako biorące udział w Promocji, które wskazane są na podstronie: https://modivo.pl/c/modivo/akcja:kidsday oraz zostały oznaczone emblematami (i) "-10% z kodem: KIDS10” („Produkty” lub „Produkty biorące udział w Promocji”) i dostępne do sprzedaży w Sklepie Internetowym, Aplikacji i Sklepie Stacjonarnym. W przypadku zakupu Produktu oznaczonego jako biorący udział w Promocji, ich cena zostanie pomniejszona odpowiednio w następujący sposób (i) -10% liczone od jego regularnej (katalogowej, nieprzecenionej) ceny produktów oznaczonych jako biorące udział w promocji lub (ii) -10% liczone od jego aktualnej (internetowej, przecenionej) ceny produktów oznaczonych jako biorące udział w promocji („Rabat”).
2. Ponadto Organizator informuje, iż na wskazanej podstronie https://modivo.pl/c/modivo/akcja:kidsday Organizator obok Produktów biorących udział w Promocji umieścił produkty, których cena została już obniżona i do których nie ma zastosowania kod rabatowy. Produkty do których nie ma zastosowania kod rabatowy pozbawione są emblematów (i) ” 10% z kodem: KIDS10”.
3. Promocja obowiązuje w następujących dniach i godzinach („Czas Trwania Promocji”).
a) w Sklepie Internetowym od dnia 26.05.2023 r. od godziny 08:01 do dnia 01.06.2023 do godziny 23:59;
b) w Sklepie Stacjonarnym od dnia 26.05.2023 r. do dnia 01.06.2023 do godziny w godzinach otwarci Sklepów Stacjonarnych;
c) w Aplikacji Mobilnej od dnia 26.05.2023 r. od godziny 08:01 do dnia 01.06.2023 do godziny 23:59;
4. W ramach Promocji, cena za zakupione Produkty (biorąc pod uwagę aktualną odpowiednio w Sklepie Internetowym, Aplikacji), na które Uczestnik Promocji składa Zamówienie lub którego zakupu dokonuje w Sklepie stacjonarnym, zostanie pomniejszona o Rabat, tj.:
a) -10% liczone od regularnej odpowiednio w Sklepie Internetowym, Aplikacji lub Sklepie stacjonarnym (katalogowej, nieprzecenionej) ceny Produktów oznaczonych jako biorące udział w Promocji,
b) -10% liczone od aktualnej odpowiednio w Sklepie Internetowym, Aplikacji lub Sklepie stacjonarnym (internetowej, przecenionej) ceny przecenionych Produktów oznaczonych jako biorące udział w Promocji (tylko na wybrane Produkty biorące udział w Promocji),
c) W przypadku, gdy do Koszyka dodane zostaną zarówno Produkt lub Produkty nieoznaczone jako biorące udział w Promocji, Rabat zostanie naliczony wyłącznie na Produkt lub Produkty biorące udział w Promocji. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do Produktów kupowanych w Sklepie stacjonarnym.
5. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez klienta, w tym kosztów dostawy).
6. Niektóre Produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania. Z Promocji wyłączone są następujące marki: https://modivo.pl/b/marki_wykluczone_z_promocji.
7. Promocją nie są również objęte Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, Aplikacji lub Sklepie stacjonarnym i nieoznaczone jako biorące udział w Promocji.

8. Aby wziąć udział w Promocji należy w Czasie Trwania Promocji:
a) zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;
b) w przypadku Sklepu Internetowego - wejść na stronę https://modivo.pl/c/modivo/akcja:kidsday i wybrać znajdujące się na niej Produkty lub wejść na stronę https://www.modivo.pl i wybrać Produkty oznaczone jako biorące udział w Promocji;
c) w przypadku Aplikacji – uruchomić Aplikację i wybrać Produkty oznaczone jako biorące udział w Promocji;
d) dodać do Koszyka Produkty oznaczone jako biorące udział w Promocji;
e) przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać kod rabatowy: KIDS10 uprawniający do wykorzystania Rabatu oraz nacisnąć przycisk „Zastosuj”;
f) w przypadku Sklepu stacjonarnego – w trakcie dokonywania zakupu Produktów oznaczonych jako biorące udział w Promocji, Rabat naliczany jest automatycznie przy kasie.
9. Kod rabatowy: KIDS10 ma zastosowanie wyłącznie przy dodaniu do Koszyka (zakupu w Sklepie stacjonarnym) Produktów oznaczonych jako biorące udział w Promocji.
10. Przekazanie przez Uczestnika Promocji ww. kodu rabatowego po złożeniu Zamówienia nie uprawnia do skorzystania z Promocji. Brak wpisania ww. kodu rabatowego oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.
11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej albo niniejsze Warunki Promocji stanowią inaczej.
12. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.
13. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
14. Uczestnik Promocji, dokonując Zamówienia Produktów objętych Promocją w Sklepie Internetowym lub Aplikacji lub dokonując zakupu w Sklepie stacjonarnym, ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji.
15. W Czasie Trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków przewidzianych
w Warunkach Promocji.

 

III. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać
w szczególności drogą elektroniczną na adres: info@modivo.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: eobuwie.pl S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (dalej również: „Reklamacje”).
2. Ogólne zasady reklamacji Towarów są zawarte w regulaminie Sklepu Internetowego na stronie https://modivo.pl/regulamin-sklepu
3. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu),
a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
4. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
5. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.


IV. Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację niniejszych Warunków Promocji.
2. Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem URL: https://modivo.pl/b/kidsdayregulamin.
3. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem https://modivo.pl/regulamin-sklepu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
c) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi
d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
5. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację na stronie https://modivo.pl/b/kidsdayregulamin.
6. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.

 

Zielona Góra, 25.05.2023 r.