Warunki Promocji „Kod rabatowy Nath20” (dalej również: „Warunki Promocji”)

 


I. Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Kod rabatowy Nath20” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania a także prawa i obowiązki osób biorących udział w Promocji oraz Organizatora.
2. Organizatorem Promocji „Kod rabatowy Nath20” jest eobuwie.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, REGON: 970569861, kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.modivo.pl („Sklep Internetowy”) oraz w sklepach stacjonarnych Organizatora, których lista dostępna jest pod adresem: https://www.modivo.pl/sklepy („Sklepy Stacjonarne”).
4. W Promocji mogą uczestniczyć klienci, którzy po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).


II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie w Czasie Trwania Promocji Uczestnikowi Promocji rabatu obniżającego cenę Produktów marek dostępnych na stronie modivo.pl z wyjątkiem marek: UGG, Mayoral, Hugo, Boss („Produkty”) w wysokości wskazanej w ust. 2 poniżej (dalej również: „Przedmiot Promocji”).
2. Rabat udzielany jest w wysokości oznaczonej emblematem znajdującym się przy każdym Produkcie i wynosi 20%.
3. Promocja obowiązuje od 30.10.2020 r. godzina 00:01 do 07.11.2020 r. godzina 23:59 (dalej również: „Czas Trwania Promocji”).
4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Produktów oraz kosztów wybranych przez Uczestnika Promocji, w tym kosztów dostawy).
5. Niektóre Produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.
6. Aby wziąć udział w Promocji należy w Czasie trwania Promocji: a) zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji; b) w przypadku dokonywania zakupów w Sklepie Stacjonarnym rabat naliczany jest automatycznie przy kasie, c) w przypadku dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym: należy dodać Produkty do Koszyka i przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać kod rabatowy: „Nath20” oraz nacisnąć przycisk „Zastosuj”. Przekazanie przez Uczestnika Promocji ww. kodu rabatowego po złożeniu Zamówienia w Sklepie Internetowym lub po dokonaniu transakcji w Sklepie Stacjonarnym nie uprawnia do skorzystania z Promocji. Brak podania ww. kodu rabatowego oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym lub Sklepach Stacjonarnych, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej, produktowej lub niniejsze Warunki Promocji stanowią inaczej.
8. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym oraz Sklepie Stacjonarnym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości. Niektóre produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.
9. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, rabat naliczany jest dla każdego Produktu.
10. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.


III. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: info@eobuwie.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: eobuwie.pl S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66- 002 Zielona Góra (dalej również: „Reklamacje”).
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
3. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem URL: https://www.modivo.pl/b/kod_rabatowy_nath_20 oraz w Sklepach Stacjonarnych.
2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: https://www.modivo.pl/regulamin.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty): a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji; b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi; c) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
4. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację na stronie https://www.modivo.pl/b/kod_rabatowy_nath_20 oraz w Sklepach Stacjonarnych.
5. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.
Zielona Góra, 30.10.2020 r.