Warunki Promocji „LOST BASKET 5%”

(dalej również: „Warunki Promocji”)I. Postanowienia wstępne
1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „LOST BASKET 5%” („Promocja”) określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.
2. Organizatorem Promocji „LOST BASKET 5%” jest eobuwie.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, BDO: 000031285, REGON: 970569861,kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.modivo.pl („Sklep Internetowy”). W Promocji mogą uczestniczyć klienci, którzy po spełnieniu Warunków Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji
1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania z kodu rabatowego przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji obejmującej udzielenie w Czasie Trwania Promocji Uczestnikowi Promocji kodu rabatowego obniżającego cenę, Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym; (dalej również: „Przedmiot Promocji”). Promocja nie obowiązuje w sklepach stacjonarnych.
2. Promocja obowiązuje od 17.11.2020 r. godzina 00:00 do 31.12.2021r. godzina 23:59 dalej również: „Czas Trwania Promocji”). Jednakże otrzymany kod rabatowy jest ważny tylko przez okres 48 godzin od godziny 00:00 dnia, w którym klient otrzymał wiadomość zawierającą taki kod rabatowy.
3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).
4. Niektóre Produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.
5. W Promocji nie biorą udziału marki: Hugo, Boss, Mayoral, UGG.
6. Aby wziąć udział w Promocji należy w Czasie Trwania Promocji:
a) zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;
b) dodać Produkty biorące udział w Promocji do Koszyka;
c) przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać kod rabatowy wskazany w wiadomości przesłanej przez Organizatora oraz nacisnąć przycisk „Zastosuj”. Przekazanie przez Uczestnika Promocji ww. kodu rabatowego po złożeniu Zamówienia nie uprawnia do skorzystania z Promocji. Brak wpisania ww. kodu rabatowego oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.
7. W ramach Promocji cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Sklepie Internetowym zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj.:
a) -5% liczone od aktualnej ceny produktów dostępnych w Sklepie Internetowym
8. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości. Niektóre produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.
9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
10. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Przedmiot Promocji naliczany jest dla każdego z Produktów osobno.
11. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
12. Uczestnik Promocji może skorzystać z Przedmiotu Promocji tylko jednorazowo. W sytuacji zwrotu produktu zakupionego w ramach Promocji, Przedmiot Promocji nie będzie mógł być ponownie użyty oraz Uczestnik Promocji nie otrzyma kolejnego kodu rabatowego.

III. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: info@modivo.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: eobuwie.pl S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (dalej również: „Reklamacje”).
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
3. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe
1. Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem URL: https://www.modivo.pl/b/lostbasketregulamin.
2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: https://modivo.pl/b/regulamin-sklepu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako
a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
c) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi
d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
4. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację na stronie https://www.modivo.pl/b/lostbasketregulamin.
5. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.

Zielona Góra, 17.11.2020 r.