Warunki Promocji „NEWAPP20”
(dalej również: „Warunki Promocji”)

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „NEWAPP20” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania a także prawa i obowiązki osób biorących udział w Promocji oraz Organizatora.
2. Organizatorem Promocji „NEWAPP20” jest eobuwie.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, REGON: 970569861, kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest w aplikacji mobilnej Organizatora pn. „Modivo” („Aplikacja”).
4. W Promocji mogą uczestniczyć klienci, którzy po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie w Czasie Trwania Promocji Uczestnikowi Promocji rabatu obniżającego cenę, z zastrzeżeniem ust. 2, produktów nieprzecenionych („Produkty”) o 20% (dalej również: „Przedmiot Promocji”).
2. W Promocji nie biorą udziału produkty następujących marek:Hugo, Boss, Ugg, Mayoral.
3. Promocja obowiązuje od 17.11.2020 r. godzina 00:01 do 31.12.2020 r. godzina 23:59 (dalej również: „Czas Trwania Promocji”).
4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Produktów oraz kosztów wybranych przez Uczestnika Promocji, w tym kosztów dostawy).
5. Niektóre Produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.
6. Aby wziąć udział w Promocji należy w Czasie trwania Promocji:
a) zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;
b) dodać Produkty do Koszyka i przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać kod rabatowy: NEWAPP oraz nacisnąć przycisk „Zastosuj”.
Przekazanie przez Uczestnika Promocji ww. kodu rabatowego po złożeniu Zamówienia w Aplikacji nie uprawnia do skorzystania z Promocji. Brak podania ww. kodu rabatowego oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Aplikacji lub Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej, produktowej stanowią inaczej.
8. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, rabat naliczany jest dla każdego Produktu osobno.
9. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

III. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: info@modivo.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: eobuwie.pl S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (dalej również: „Reklamacje”).
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
3. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne w Aplikacji pod adresem: https://modivo.pl/b/newappregulamin
2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego Modivo dostępnym pod adresem: https://modivo.pl/b/regulamin-sklepu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
c) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi
d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
4. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Aplikacji, pod adresem: https://modivo.pl/b/newappregulamin
5. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.


Zielona Góra, 16.11.2020 r.