Warunki Promocji  „Odbierz 50 zł”

(dalej również: „Warunki Promocji”)

1.Postanowienia wstępne

1.Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „Odbierz 50 zł” („Promocja”) określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.

2.Organizatorem Promocji „Odbierz 50 zł” jest eobuwie.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, BDO 000031285, REGON: 970569861, kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).

3.Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.modivo.com.pl („Sklep Internetowy”).W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

 

2.Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

1.Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie w Czasie trwania Promocji Uczestnikowi Promocji rabatu obniżającego cenę produktów wskazanych i dostępnych na podstronie: https://modivo.pl/odbierz50 (dalej również: „Przedmiot Promocji”). Asortyment oraz dostępność produktów objętych Przedmiotem Promocji mogą ulegać zmianie.  

2.Promocja obowiązuje od. 10.04.2020 r. godzina 00:01 do odwołania. (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

3.Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Uczestnika Promocji, w tym kosztów dostawy).

4.Niektóre Produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.

5.Aby wziąć udział w Promocji należy w Czasie trwania Promocji:

zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;

dodać Produkty biorące udział w Promocji do Koszyka;

przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – kliknąć Dodaj kod rabatowy, następnie wpisać otrzymany w aplikacji Modivo kod rabatowy oraz nacisnąć przycisk „Zastosuj”. Przekazanie przez Uczestnika Promocji ww. kodu rabatowego po złożeniu zamówienia nie uprawnia do skorzystania z Promocji. Brak wpisania ww. kodu rabatowego oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.

6.W ramach Promocji Uczestnik Promocji otrzyma zniżkę 50 zł na produkty nieprzecenione przy zamówieniu za minimum 300 zł. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

7.Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej

8.Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny

9.Wartość zniżki rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie Produkty zamieszczone w Koszyku, łącznie dając 50 zł.

10.Każdy Uczestnik Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając Warunki Promocji.

11.W sytuacji dokonania zwrotu Produktu, Uczestnik Promocji może jedynie ponownie skorzystać z Przedmiotu Promocji w Czasie trwania Promocji według zasadach określonych w niniejszych Warunków Promocji poprzez dokonania kolejnego zakupu Produktu. Po odwołaniu Promocji, Uczestnik Promocji nie otrzyma kolejnego lub innego kodu obniżającego wartość Produktu.

 

3.Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: info@modivo.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: modivo.pl S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (dalej również: „Reklamacje”).

2.W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3.Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

4.Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

 

4.Postanowienia końcowe

1.Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem URL: https:// modivo.pl/odbierz50regulamin

2.O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: http://modivo.pl/regulamin.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej w szczególności jako 

zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;

zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;

zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi

zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

4.W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację na stronie https://modivo.pl/odbierz50regulamin 

5.Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.

Zielona Góra, 17.03.2020 r.