Warunki Promocji „Karty świąteczne"
(dalej również: „Warunki Promocji”)


I. Postanowienia wstępne

1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „Karta Świąteczna" („Promocja”) określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także prawa i obowiązki Organizatora.
2. Organizatorem Promocji jest eobuwie.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, BDO: 00003128, NIP: 9291353356, REGON: 970569861, kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”, eobuwie.pl).
3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora dostępnego pod adresem www.modivo.pl/ (dalej również: „Sklep Internetowy”).
4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy otrzymali kartę zniżkową z unikatowym kodem rabatowym („Karta Zniżkowa”). Po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

 


II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie w Czasie trwania Promocji Uczestnikowi Promocji rabatu obniżającego cenę produktów oferowanych do sprzedaży na stronie: www.modivo.pl/ („Przedmiot Promocji”).
2. Promocja obowiązuje od: 20.11.2020 r. do: 31.12.2020 r. (dalej również: „Czas trwania Promocji”).
3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny produktu oraz kosztów wybranych przez Uczestnika Promocji, w tym kosztów dostawy).
4. Aby wziąć udział w Promocji należy w Czasie trwania Promocji:
a. zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji oraz;
b. dodać maksymalnie dwa produkty do Koszyka;
c. przed złożeniem zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać unikatowy kod rabatowy widniejący na Karcie Zniżkowej oraz nacisnąć przycisk „Zastosuj ”. Przekazanie lub wpisanie ww. kodu rabatowego po złożeniu Zamówienia nie uprawnia do skorzystania z Promocji. Brak wpisania ww. kodu rabatowego oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji;
Przekazanie ww. kodu rabatowego po złożeniu zamówienia lub dokonaniu płatności nie uprawnia do skorzystania z Promocji. Brak podania ww. kodu rabatowego oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.
5. W ramach Promocji cena za produkt zakupiony przez Uczestnika Promocji w Sklepie Internetowym zostanie obniżona o rabat będący Przedmiotem Promocji, tj. o 25% liczone od regularnej (przed obniżką) ceny produktu. Oznacza to, że:
a) w przypadku produktów nieprzecenionych cena zostanie obniżona o 25 %
b) w przypadku produktów przecenionych (takich, których cena regularna została już obniżona) wysokość rabatu ustalana jest w następujący sposób:
 jeżeli wartość takiej obniżki regularnej ceny nie przekracza wartości rabatu będącego Przedmiotem Promocji, wówczas regularna cena zostanie pomniejszona wyłącznie o 25%
 jeżeli wartość takiej obniżki regularnej ceny przekracza wartość rabatu będącego Przedmiotem Promocji, wówczas taki produkt nie będzie objęty niniejszą promocją (rabat będący Przedmiotem Promocji nie będzie miał wówczas zastosowania).
6. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości. Promocja nie obejmuje produktów marek Hugo, Boss i Mayoral, UGG.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej lub niniejsze Warunki Promocji stanowią inaczej.
8. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów objętych Promocją, Przedmiot Promocji naliczany jest dla każdego Produktu osobno.
9. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
10. Karta Zniżkowa może być wykorzystana trzykrotnie, tj. kod rabatowy widniejący na Karcie Zniżkowej może być użyty, zgodnie z Warunkami Promocji, podczas trzech transakcji.

 


III. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: info@eobuwie.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: eobuwie.pl S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (dalej również: „Reklamacje”).
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
3. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

 


IV. Postanowienia końcowe


1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację niniejszych Warunków Promocji.
2. Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem URL: https://www.modivo.com.pl/b/prezent
3. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: https://modivo.pl/b/regulamin-sklepu
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
c) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie wzglę dami technicznymi lub technologicznymi;
d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
5. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację na stronie https://www.modivo.com.pl/b/prezent
6. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.

Zielona Góra, 20.11.2020 r.