Regulamin Konkursu „Halloween z Modivo”
(dalej również: „Regulamin” lub "Regulamin Konkursu")

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1.Organizatorem konkursu „Halloween z Modivo” (dalej również: „Konkurs”) i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej również: „KC”) jest eobuwie.pl S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (66-002), Nowy Kisielin - Nowa 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541722, REGON: 970569861, NIP: 929-13-53-356, kapitał zakładowy w wysokości 2 000 000 PLN wpłacony w całości, adres strony internetowej: eobuwie.com.pl, e-mail: info@eobuwie.pl(dalej również: „Organizator”).
 2. 2.Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest w sieci Internet w ramach profilu Organizatora dostępnego pod adresem URL instagram.com/modivo.pl (dalej również: „Oficjalny Profil Organizatora”), dostępnego w ramach portalu www.instagram.com(dalej również: „Instagram”).
 3. 3.Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.
 4. 4.Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.

 

II.PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

 1. 1.Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem najciekawszych i najoryginalniejszych komentarzy, wedle subiektywnego odczucia Organizatora.
 2. 2.Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy produktów Organizatora.

 

III. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. 1.Konkurs trwaod dnia  30 października  2020 r. od momentu opublikowania posta konkursowego do dnia 7 listopada 2020 r. godz. 23.59 (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).

 

IV.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. 1.W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
  • - umieszczą w ramach serwisu Instagram Pracę Konkursową, o której mowa w § 5 ust. 1. Regulaminu,
  • - przystąpią do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej również oddzielnie: „Uczestnik”lub łącznie: „Uczestnicy”).
  • - są fanami profilu https://www.instagram.com/modivo/.
 2. 2.W Konkursie nie mogą brać udziału:
  • - pracownicy Organizatora lub eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.;
  • - współpracownicy Organizatora lub eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o. (tj. osoby i jednostki organizacyjne współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych), ani też członkowie organów Organizatora lub eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.;
  • - inne niż wymienione powyżej, osoby biorące udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu albo pozostające w stosunku służbowym / faktycznym z pracownikami Organizatora lub eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.
 3. 3.Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

V.ZASADY KONKURSU

 1. 1.Konkurs polega na umieszczeniu przez Uczestnika w ramach serwisu Instagram komentarza spełniającego wszystkie wymogi określone w Regulaminie Konkursu i będącego odpowiedzią na zadanie konkursowe: „1. W komentarzu pod postem konkursowym opisz swój wymarzony kostium na Halloween; Zaproś do zabawy dwie osoby przez oznaczenie ich w komentarzu ‘’(dalej również: „Praca Konkursowa”).
 2. 2.Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Prac Konkursowych. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu.
 3. 3.Organizator nie dokonuje merytorycznej weryfikacji Prac Konkursowych pod kątem ich zgodności z Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa.
 4. 4.Organizator może przekazywać Uczestnikom informacje dotyczące Konkursu. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. 5.Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne). Organizator ma prawo usuwać z serwisu Instagram oraz ze Strony Internetowej Prace Konkursowe, o których mowa w zdaniu poprzednim. Dopuszczalne jest zgłaszanie Prac Konkursowych promujących towary i usługi Organizatora.

 

VI.KOMISJA KONKURSOWA

 1. 1.Prace Konkursowe ocenia Komisja Konkursowa w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Komisja Konkursowa”).
 2. 2.Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności wyłania Laureatów i decyduje o przyznaniu Nagród.

 

VII. ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW KONKURSU

 1. 1.Komisja Konkursowa wybiera 1  (słownie: jednego) Uczestnika, którego Praca Konkursowa w ocenie Komisji Konkursowej jest najciekawsza, najbardziej oryginalna i najbardziej pomysłowa oraz najlepiej oddająca charakter Konkursu i jego tematykę (dalej łącznie: „Laureaci”).
 2. 2.Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności może przyjąć kryteria wyboru Pracy Konkursowej oparte na subiektywnych odczuciach.
 3. 3.Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Laureatów.
 4. 4.Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do złożenia reklamacji, o którym mowa w §13.

 

VIII. NAGRODY

 1. 1.W Konkursie przewidziana jest 1 (słownie: jedna) Nagroda (zwana dalej “Nagroda”) w postaci: 1 (słownie: jednego) vouchera na kwotę 2000 zł na produkty z nowej kolekcji, ze strony modivo.pl zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu, dostępnej na stronie internetowej https://modivo.pl/c/kobiety/odziez/seria_produktow:fall_winter_2020 lub https://modivo.pl/c/mezczyzni/odziez/seria_produktow:fall_winter_2020
 2. 2.Laureat wybiera jako Nagrodę produkty nie przekraczające w sumie kwoty 2000 zł, które są dostępne na stronie  https://modivo.pl/c/kobiety/odziez/seria_produktow:fall_winter_2020 lub https://modivo.pl/c/mezczyzni/odziez/seria_produktow:fall_winter_2020 w dniu składania zamówienia.
 3. 3.Laureat wybiera i zamawia Nagrodę samodzielnie spośród produktów dostępnych na stronie https://modivo.pl/c/kobiety/odziez/seria_produktow:fall_winter_2020 lub https://modivo.pl/c/mezczyzni/odziez/seria_produktow:fall_winter_2020 wpisując przy zamówieniu Kod Rabatowy, obniżający cenę produktu o 100%, o którym mowa w § 8 ust. 5.
 4. 4.Kod Rabatowy jest wysyłany Laureatowi w wiadomości prywatnej za pośrednictwem serwisu Instagram.
 5. 5.Kod rabatowy, o którym mowa w § 8 ust. 3:
 6. 6.Warunkiem odbioru Nagrody z § 8 ust. 4 jest zaakceptowanie Regulaminu Konkursu i regulaminu sklepu internetowego modivo.pl dostępnego na stronie https://modivo.pl/regulamin-sklepu również: Regulamin Sklepu) oraz przekazanie Organizatorowi na zasadach określonych w Regulaminie danych potrzebnych do przekazania przez Organizatora Nagrody, w szczególności określonych w § 10 ust. 3 poniżej.
 7. 7.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) łączna wartość przekazanych Laureatom nagród rzeczowych, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Do wartości nagród rzeczowych, o której mowa w ust. 2 i 3 powyżej zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagród rzeczowych i pieniężnych (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród rzeczowych, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej). Laureat zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Laureata. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
 8. 8.Nagrodę można wymienić jeden raz, w ramach 30-dniowego Prawa Zwrotu towaru. Nagrody nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne.

 

IX.ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. 1.Publikacja danych Laureata Konkursu przez Organizatora nastąpi pod Wpisem na Oficjalnym Profilu Organizatora najpóźniej w terminie kolejnych 5 dni licząc od dnia zakończenia Konkursu (dalej również: „Ogłoszenie Wyników Konkursu”).
 2. 2.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i innych informacji o Laureatach Konkursu w ramach Profilu na co Laureat Konkursu wyraża niniejszym zgodę.

 

X.POINFORMOWANIE LAUREATÓW O WYNIKACH KONKURSU, WERYFIKACJA DANYCH I WYDANIE NAGRÓD

 1. 1.W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
   • - poinformowania Laureata o przyznaniu Nagrody;
   • - poinformowania Laureata o sposobie i zasadach wydania Nagrody;
 1. 2.Każdy Laureat wybiera Nagrodę przez jej zamówienie na stronie internetowej Organizatora modivo.pl spośród produktów dostępnych na stronie internetowej: https://www.modivo.pl/  na dzień wyboru Nagrody.
 2. 3.Każdy Laureat podczas składania zamówienia zobowiązany jest podać prawidłowe dane osobowe i teleadresowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu, rozmiaru zamawianego produktu oraz ew. innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody i realizacji przez Organizatora obowiązków płatnika. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody lub realizacji przez Organizatora obowiązków płatnika, o których mowa w § 8 ust. 6 powyżej, Laureat zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora. Złożenie zamówienia następuje z chwilą potwierdzenia przez Organizatora dostępności produktów wybranych przez Laureata.
 3. 4.Nagrody zostaną wysłane każdemu Laureatowi, po złożeniu przez niego zamówienia i podaniu prawidłowych danych, o których mowa w powyższym ust. 3 powyżej. Koszt realizacji zamówienia, w tym dostarczenia Nagrody, ponosi Laureat.
 4. 5.Po złożeniu przez Laureata zamówienia, Organizator wyśle Laureatowi przyznaną Nagrodę, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską.
 5. 6.Nagroda zostanie wysłana wyłącznie na wskazany przez Laureata adres podany przy składaniu zamówienia, mieszczący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. 7.W przypadku, gdy Laureat poda błędne lub nieprawdziwe dane, a wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres Nagroda zostanie zwrócona Organizatorowi, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Laureata. Laureat może odebrać Nagrodę na ww. zasadach w terminie 30 dni od zwrócenia Nagrody Organizatorowi.
 7. 8.Nagroda nie może zostać odebrana w sklepie stacjonarnym eobuwie.

 

XI.PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK OSOBY

 1. 1.Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie Prace Konkursowe:
 2. 2.które spełniają wszystkie warunki określone w Regulaminie Konkursu,
 3. 3.których wykorzystywanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem Konkursu jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych.
 4. 4.Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.
 5. 5.Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Prac Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.

 

XII. DANE OSOBOWE

 1. 1.Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w związku z Konkursem jest Organizator, tj. eobuwie.pl S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (66-002), Nowy Kisielin - Nowa 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541722, REGON: 970569861, NIP: 929-13-53-356, kapitał zakładowy w wysokości 2 000 000 PLN wpłacony w całości, adres strony internetowej: eobuwie.com.pl, e-mail: info@eobuwie.pl.
 2. 2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne do udziału w Konkursie.
 3. 3.Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
 4. 4.Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 5. 5.Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie https://www.eobuwie.com.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies.

 

XII. REKLAMACJE

 1. 1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, określony w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej również: „Reklamacje”).
 2. 2.Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
 3. 3.Ewentualne Reklamacje dotyczące Konkursu są przyjmowane w okresie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w §9 ust. 1.
 4. 4.Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres: Nowy Kisielin - Nowa 9, Zielona Góra, Polska lub na adres e-mail: konkurs@eobuwie.pl, z dopiskiem – konkurs „Halloween z Modivo” Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania Reklamacji drogą elektroniczną do Organizatora.
 5. 5.Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
 6. 6.Komisja Konkursowa, rozpatrując Reklamacje, stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. 7.Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 8. 8.O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1.Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL: https://www.modivo.pl/b/regulamin_konkursu_halloween_z_modivo na Stronie Internetowej Organizatora i wchodzi w życie z dniem 30 października 2020 r.
 2. 2.Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. 3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  • - zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  • - zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi.
 4. 4.W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Oficjalnym Profilu Organizatora oraz w ramach Strony Internetowej.
 5. 5.Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Oficjalnych Profilach Organizatora lub w ramach Strony Internetowej, względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 6. 6.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Zielona Góra, dnia 30 października 2020 r.