Warunki Promocji „-40% na drugi produkt”
(dalej również: „Warunki Promocji”)

 

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „-40% na drugi produkt” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania a także prawa i obowiązki osób biorących udział w Promocji oraz Organizatora.
2. Organizatorem Promocji „-40% na drugi produkt” jest eobuwie.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, REGON: 970569861, kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.modivo.pl („Sklep Internetowy”) oraz w sklepie stacjonarnym Organizatora prowadzonym pod marką Modivo w Galerii Młociny, pod adresem: ul. Zgrupowania AK „Kapminos” 15, 01-943 Warszawa („Sklep Stacjonarny”).
4. W Promocji mogą uczestniczyć klienci, którzy po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji, na zasadach określonych w Warunkach Promocji, z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji, w Czasie Trwania Promocji, rabatu obniżającego cenę produktów wskazanych na podstronie: https://www.modivo.pl/second40 lub produktów oznaczonych emblematem jako biorące udział w Promocji wskazanych na stronie www.modivo.pl („Produkty”) o 40% przy spełnieniu warunków określonych w pkt 2 poniżej („Przedmiot Promocji”).
2. Rabat naliczany jest przy zakupie co najmniej dwóch Produktów („Para Produktów”). W przypadku zakupu jednej Pary Produktów rabat naliczany jest na tańszy z Produktów lub na jeden z Pary Produktów, gdy oba Produkty w Parze Produktów są w takiej samej cenie. W przypadku nabycia wielokrotności Pary Produktów, rabat naliczany zostanie w ten sposób, że najdroższe Produkty zostaną sparowane z najtańszymi. (np. przy zakupie 4 Produktów, rabat naliczony zostanie od 2 najtańszych Produktów). W przypadku nabycia nieparzystej liczby produktów rabat naliczony zostanie od jednego najtańszego z trzech Produktów, najtańszych dwóch z pięciu Produktów itd.
3. Przykładowo, dodając do Koszyka dwa Produkty, po spełnieniu zasad określonych w Warunkach Promocji, rabatem objęty zostanie jeden najtańszy Produkt. Dodając do Koszyka trzy Produkty rabatem objęty zostanie jeden najtańszy Produkt. Dodając do Koszyka cztery Produkty rabatem objęte zostaną dwa najtańsze Produkty. Dodając do koszyka 5 Produktów, rabatem zostaną objęte dwa najtańsze Produkty.
4. Rabat udzielany jest od ceny pierwotnej i nie łączy się z innymi promocjami
5. Promocja obowiązuje od 22.10.2020 r. godzina 00:01 do 25.10.2020 r. godzina 23:59 (dalej również: „Czas Trwania Promocji”).
6. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Produktów oraz kosztów wybranych przez Uczestnika Promocji, w tym kosztów dostawy).
7. Niektóre Produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.
8. Aby wziąć udział w Promocji należy w Czasie Trwania Promocji:
a) zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;
b) dodać do Koszyka minimum dwa Produkty oznaczone jako biorące udział w Promocji;
c) rabat zostanie naliczony automatycznie w Koszyku
d) w przypadku zakupów w Sklepie Stacjonarnym, rabat naliczany jest przy kasie

e) w przypadku zakupów w aplikacji mobilnej Modivo, należy dodać Produkty do Koszyka i przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać kod rabatowy: SECOND40 oraz nacisnąć przycisk „Zatwierdź”.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym lub Sklepach Stacjonarnych, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej, produktowej lub niniejsze Warunki Promocji stanowią inaczej.
10. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
11. Uczestnik Promocji zawierając umowę sprzedaży na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Promocji, korzysta z promocyjnej sprzedaży wiązanej – tj. w razie zakupu wyłącznie drugiego tańszego Produktu, zapłaciłby kwotę stanowiącą jego cenę regularną, natomiast w związku z jednoczesnym zakupem co najmniej dwóch Produktów, udzielany jest rabat zgodnie z niniejszymi Warunkami Promocji.

12. W związku z treścią pkt. 11 powyżej, w przypadku odstąpienia przez Uczestnika Promocji wyłącznie od zakupu Produktu lub Produktów droższych, nieobjętych rabatem i ich zwrotu, Uczestnik Promocji traci możliwość nabycia Produktu lub Produktów tańszych z uwzględnieniem rabatu i wówczas zobowiązany jest do zapłaty ceny regularnej tego Produktu lub tych Produktów. Organizator jest uprawniony do pomniejszenia zwracanej Uczestnikowi Promocji kwoty za Produkt lub Produkty droższe o kwotę rabatu udzielonego na Produkt lub Produkty tańsze.

III. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: info@modivo.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: eobuwie.pl S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (dalej również: „Reklamacje”).
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
3. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem URL: www.modivo.pl/b/second40regulamin oraz w Sklepach Stacjonarnych.
2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: https://modivo.pl/regulamin-sklepu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
c) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi
d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
4. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację na stronie www.modivo.pl/secondregulamin oraz w Sklepach Stacjonarnych.
5. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.


Zielona Góra, 20.10.2020 r.