Treść poniższego regulaminu jest dostępna w formacie PDF. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF można pobrać ze strony producenta.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MODIVO.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Witaj w Sklepie Internetowym Modivo! Chcemy, abyś miał pełną świadomość zasad korzystania z naszej platformy, dlatego przedstawiamy Ci kilka istotnych informacji w poniższym Regulaminie Sklepu Internetowego www.modivo.pl.

1. Regulamin określa wszystkie ważne kwestie dotyczące korzystania z naszej platformy. To dokument, który reguluje prawa i obowiązki Twoje, nasze oraz naszych Partnerów. 

2. Właścicielem Sklepu internetowego jest MODIVO S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, której akta przechowuje Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000541722, NIP 929-13-53-356, REGON 970569861, BDO 000031285 o kapitale zakładowym: 2 008 001,00 zł., wpłacony w całości; adres poczty elektronicznej: info@modivo.pl. numer telefonu kontaktowego: (+48) 22 123 0123 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora). 

3. Wszystkie ogłoszenia, reklamy i cenniki dotyczące Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym są zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, nie są jednak ofertą w rozumieniu prawa. 

4. Przypominamy, że korzystając z naszego Sklepu Internetowego, zobowiązujesz się do dokładnego zapoznania się z naszym Regulaminem i do jego przestrzegania. Dzięki temu będziesz mógł w pełni cieszyć się zakupami u nas. 

 

II. DEFINICJE


Poniżej znajdują się definicje, które pomagają Ci zrozumieć pewne pojęcia użyte w treści Regulaminu, a które są pisane w nim z wielkiej litery:  

a) Aplikacjaoprogramowanie (aplikacja mobilna) udostępniane przez Modivo, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Klienta urządzeniu mobilnym i pozwalające w szczególności na korzystanie ze Sklepu Internetowego bez konieczności uruchamiania przeglądarki internetowej. 

b) BOKBiuro Obsługi Klienta Modivo, które może udzielić Ci informacji o prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym na temat Produktów, Sklepu Internetowego i organizowanych promocji. BOK udziela informacji w godzinach i w za pośrednictwem kanałów kontaktu, które zostały wskazane w Sklepie Internetowym w zakładce „Pomoc” lub „Centrum Pomocy”. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora). 

c) Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego nam albo naszemu Partnerowi (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) tytułem przeniesienia własności Produktu na Ciebie zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej. 

d) DSA Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r., w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) w ramach Sklepu Internetowego Treści zabronionych prawem, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste. 

e) Klient to Ty, czyli użytkownik Sklepu Internetowego. 

f) Klient Biznesowy to również Ty, ale pod warunkiem, że używasz sklepu Internetowego jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 43(1) Kodeksy cywilnego, ale z wyłączeniem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i zawierającą umowę bezpośrednio związaną ze swoją działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.

g) Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U.2022.1360, ze zm.) – Kodeks cywilny. 

h) Kontousługa świadczona drogą elektroniczna w ramach Sklepu Internetowego dająca dostęp do dodatkowych funkcji Sklepu Internetowego. Każde Konto jest oznaczone indywidualnym loginem oraz zabezpieczone hasłem. 

i) Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego umożliwiająca złożenie Zamówienia lub dokonanie Rezerwacji i skorzystanie z powiązanych z tym funkcji.   

j) MODIVO to my, a zatem MODIVO S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, której akta przechowuje Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000541722, NIP 929-13-53-356, REGON 970569861, BDO 000031285 o kapitale zakładowym: 2 008 001,00 zł., wpłacony w całości; adres poczty elektronicznej: info@modivo.pl. numer telefonu kontaktowego: (+48) 22 123 0123 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

k) Partner – przedsiębiorca w rozumieniu w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się sprzedażą detaliczną Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

l) Produktudostępniona w Sklepie Internetowym rzecz wraz z jej częściami składowymi oznaczona ceną i będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży lub przedmiotem Rezerwacji.  

m ) Promocje – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, które zostały odrębnie uregulowane lub wyartykułowane i są dostępne w ramach Sklepu Internetowego (np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki). 

n) Regulamin – niniejszy regulamin. 

o) Rezerwacja usługa polegająca na umożliwieniu zarezerwowania wybranych Produktów w celu ich obejrzenia/przymierzenia w wybranym Salonie i następnie ewentualnego zakupu.  

p) Salon – sklep stacjonarny prowadzony przez Modivo. Lista dostępnych Salonów jest udostępniana przy składaniu Zamówienia / dokonywaniu Rezerwacji. 

r) Sklep Internetowy prowadzona przez nas platforma internetowa, dostępna pod adresem www.modivo.pl i w Aplikacji, za pośrednictwem której świadczymy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Poprzez Sklep Internetowy umożliwiamy Ci w szczególności zawieranie Umów Sprzedaży, korzystani z Rezerwacji (w zależności od dostępności usługi) i korzystanie z innych powiązanych funkcji

s) Sprzedawca to również my, czyli Modivo, ale w przypadku kiedy zawierasz lub zawarłeś z nami Umowę Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego. 

t) Treściteksty, grafiki lub multimedia (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są dostępne w ramach Sklepu Internetowego.

u) Umowa Sprzedażyumowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana na odległość pomiędzy Tobą, a Sprzedawcą, na której treść składa się Zamówienie i Regulamin oraz do której odpowiednie zastosowanie mają Polityki Prywatności oraz wyrażone przez Ciebie dodatkowe zgody formalne.

w) Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U.2020.287, ze zm.) - o prawach konsumenta. 

z) Zamówienie Zamówienie składana przez Ciebie do Sprzedawcy oferta, będąca Twoim oświadczeniem woli zwarcia Umowy Sprzedaży. Zamówienie powinno określać co najmniej jeden Produkt, którego umowa ma dotyczyć oraz pozostałe niezbędne dane wskazane na etapie jego składania. Pamiętaj, że dopiero potwierdzenie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w zakresie danego Produktu jest momentem zawarcia Umowy Sprzedaży w zakresie tego Produktu. 

Zwróć uwagę, że w Regulaminie używamy zwrotów typu Ty” oraz my”. Jeżeli piszemy Ty” (Ciebie, Ci, Twój, itp.), mamy na myśli Klienta, czyli użytkownika Sklepu Internetowego. Jeżeli natomiast używamy zwrotu „my (nam, nas, nasz itp.), mamy na myśli MODIVO. 

 

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM I APLIKACJI MOBILNEJ 


Informacje ogólne: 


 

1. Możesz korzystać z Sklepu Internetowego pod warunkiem, że jesteś osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub osobą prawną, lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. W przypadku, gdy posiadasz jedynie ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w celu korzystania z Sklepu Internetowego, powinieneś uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług oraz Umowy Sprzedaży i przedstawić tą zgodę nam lub naszemu Partnerowi, jeżeli zostaniesz o to poproszony. Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. 

2.Możesz korzystać ze Sklepu Internetowego poprzez stronę sieci Web lub poprzez Aplikację. Aby w pełni korzystać z Sklepu Internetowego, musisz spełnić pewne warunki techniczne, które przedstawiamy Ci poniżej w tabeli oraz w ust. 3 
 

Dla strony sieci Web 

Dla Aplikacji 

Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej oraz aktywny adres e-mail; (przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Google Chrome, Safari w wersji z ostatnich 24 miesięcy; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

Urządzenie mobilne z aktywnym dostępem do Internetu i zainstalowanym systemem Android w wersji zaktualizowanej do wersji nie starszej niż sprzed ostatnich 2 lat oraz dostępnymi usługami Google lub system iOS w wersji zaktualizowanej do wersji nie starszej niż sprzed ostatnich 2 lat.  W zakresie niektórych funkcji urządzenie mobilne z aparatem fotograficznym i usługą geolokalizacji (GPS). Aplikacja powinna być zaktualizowana do najnowszej dostępnej wersji. 

 

3. Jeżeli chcesz dokonać zakupu, czyli zawrzeć Umowę Sprzedaży, musisz posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.   

4. Poprzez Sklep Internetowy świadczymy Ci usługi drogą elektroniczna w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Usługi te obejmują w szczególności korzystanie z Konta oraz jego funkcji, zarządzanie zgodami na komunikację marketingową, składanie Zamówień i zawieranie Umów Sprzedaży, Rezerwacje, korzystanie z Koszyka, dostęp do Treści, otrzymywanie informacji handlowych. Jeżeli korzystasz z Aplikacji w zakres usług wchodzi również: skanowanie za pośrednictwem aparatu i zapisywanie kodów kreskowych wybranych produktów w celu umożliwienia Ci porównania ich cen, prezentacja Produktów w Sklepie Internetowym na podstawie wgranych przez Ciebie zdjęć wybranych Produktów,  wyszukiwanie za pośrednictwem lokalizacji Salonu lub określonego punktu odbioru przesyłki; filtrowania prezentowanych Produktów lub Promocji np. do wskazanego przez Ciebie rozmiaru (np. rozmiar obuwia) lub kategorii (np. Produkty męskie/damskie/dziecięce); prezentowanie bieżących powiadomień bezpośrednio na ekranie urządzenia mobilnego (powiadomienie „push”) i zarządzanie nimi; tworzenie list ulubionych Produktów. 

5. Korzystając z Sklepu Internetowego zobowiązujesz się do:

a) podawania wszystkich koniecznych dla danej usługi danych, które są prawdziwe i aktualne; 

b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną lub Umowy Sprzedaży;  

c) niezakłócania funkcjonowania Modivo, Partnerów, Sklepu Internetowego lub Aplikacji (za działanie zakłócające funkcjonowanie może być uznane między innymi składanie Zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania Zamówień, w szczególności botów, lub korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną i funkcji udostępnianych przez Sklep Internetowy w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa); 

d) działania w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego; 

e) terminowej płatności za Produkt i terminowego odbioru Produktu zakupionego poprzez Sklep Internetowy; 

f) odbioru dokonanej Rezerwacji w właściwym dla niej Salonie;  

g) niedostarczania, nieprzekazywania i niepublikowania nielegalnych treści w rozumieniu DSA.  

 

Aplikacja


6.Dajemy Ci również możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem bezpłatnej Aplikacji „MODIVO” przeznaczonej na urządzenia mobile.  
7. Aplikacje pobieraj tylko z oficjalnych sklepów:
a) Apple App Store dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS; 
b) Google Play/Sklep Play, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android. 

8. Pamiętaj, że Korzystanie z Aplikacji pobranej z innego źródła niż oficjalny sklep wiąże się z ryzykiem naruszenia integralności Aplikacji i połączenia ze szkodliwym oprogramowaniem, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Twojego urządzenia mobilnego i przechowywanych w nim danych.  
9. Jeżeli chcesz korzystać z Aplikacji powinien: 
a) pobrać Aplikację w sposób określony powyżej 
b) zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami o Aplikacji udostępnianymi w ramach sklepów, o których mowa w ust. 8 powyżej i zaakceptować je, oraz 
c) zainstalować Aplikację na urządzeniu mobilnym, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi po uruchomieniu procesu instalacji.  

10. Jeżeli chcesz złożyć Zamówienie korzystając z Aplikacji musisz posiadać aktywne Konto.  
11.Aplikacja wykorzystuje technologie przechowywania danych (dostęp do pamięci urządzenia) w celu umożliwienia działania w trybie offline, przyspieszenia ładowania danych, raportów błędów i zapamiętywania preferencji użytkowników.  Dostęp do pamięci urządzenia mobilnego jest wymagany dla funkcjonalności aplikacji. Identyfikator użytkownika jak i urządzenia, a także identyfikatory np. sesji są używane w celach marketingowych a także technicznych, i są przechowywane do momentu odinstalowania aplikacji. Część z nich może być resetowana przy zmianie rynku w aplikacji.  
12. Jeżeli chcesz móc korzystać w pełni z możliwości Aplikacji powinieneś wyrazić dobrowolną zgodę na uzyskiwanie przez Aplikację dostępu do funkcjonalności swojego urządzenia mobilnego, o które Aplikacja poprosi.      
13. Aplikacja umożliwia Ci otrzymywanie powiadomień “push” o nowościach oraz promocjach w Sklepie Internetowym. Jeżeli chcesz otrzymywać te powiadomienia to powinieneś w ramach opcji w Aplikacji udzielić zgodę na otrzymywanie powiadomień „push” lub udzielNam informacji o Twoich preferencjach zakupowych. 
14. Pamiętaj, że udzielone zgody możesz w każdej chwili wycofać.  

 

Konto


15. W Sklepie Internetowym możesz stworzyć swoje indywidualne Konto. Konto jest usługą, która pozwoli Ci na jeszcze wygodniejsze korzystanie z Sklepu Internetowego poprzez zapisywanie oraz przechowywanie danych adresowych, które są niezbędne do szybkiej wysyłki zamówionych Produktów. Dodatkowo, Konto umożliwia Ci śledzenie statusu złożonego Zamówienia, dostęp do historii Twoich Zamówień i Rezerwacji oraz innych oferowanych w nim funkcji    
16. W celu utworzenia Konta powinieneś wypełnić formularz rejestracji Konta, następnie zaakceptować Regulamin i kliknąć pole „Załóż konto”. Na wskazany przez Ciebie w formularzu rejestracji adres e-mail wyślemy wiadomość, w której poprosimy Cię o potwierdzenie rejestracji Konta i wskażemy sposób, w jaki możesz to zrobić. 
17. Po zakończeniu rejestracji Konta na wskazany w formularzu rejestracji adres e-mail otrzymasz wiadomość potwierdzającą utworzenie Konta. Od tego momentu pomiędzy Tobą, a nami obowiązuje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie usługi Konta. Umowa ta jest zawarta na czas nieokreślony, a o możliwościach jej rozwiązania możesz przeczytać w części Regulaminu dotyczącej rozwiązania umowy o świadczenie usług. 

 

Rezerwacja produktów


18. Pamiętaj, że zanim dokonasz zakupu interesującego Cię Produktu, masz możliwość skorzystania z usługi Rezerwacji. Rezerwacja umożliwia Ci zarezerwowanie wybranego przez Ciebie Produktu, którego Sprzedawcą jesteśmy my, czyli Modivo, w celu jego obejrzenia lub przymierzenia w wybranym Salonie (odbiór Rezerwacji) i następnie ewentualnego zakupu.  
19. Możliwość skorzystania z usługi Rezerwacji uzależniona jest od dostępności usługi Rezerwacji w ramach funkcji Sklepu Internetowego i danego Produktu. 
20. W celu skorzystania z Rezerwacji wybierz Produkt do Koszyka, a następnie przejdź do formularza Zamówienia postępując zgodnie z krokami złożenia Zamówienia, aż do momentu, kiedy będziesz mógł zaznaczyć opcję „Przymierz zanim zapłacisz”, po której zaznaczeniu zostaniesz poproszony o wybór Salonu, w którym możliwy jest odbiór tej usługi.  
21 . Dostępność usługi Rezerwacji może zależeć od regionu, adresu wskazanego w formularzu Zamówienia, dostępności usługi Rezerwacji dla danego Produktu, kategorii Produktów, liczby Produktów, które mają zostać zarezerwowane. Składanie kilku Zamówień lub dokonywanie kilku Rezerwacji jednocześnie, z których wobec przynajmniej jednej zastosowanie znajduje powyższe ograniczenie, może wpłynąć na dostępność usługi Rezerwacji dla pozostałych Produktów.  
22. Korzystając z Rezerwacji nie zawierasz Umowy Sprzedaży ani wzajemnie nie zobowiązujemy się do jej zawarcia. Jeżeli po odbiorze Rezerwacji Produkt spełni Twoje oczekiwania możesz zdecydować o jego zakupie bezpośrednio w Salonie.   
23. Po wykonaniu Rezerwacji Produkty, których ona dotyczy, zostaną przez nas dostarczone do wybranego przez Ciebie Salonu w terminie do 3 dni roboczych od dnia wykonania Rezerwacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach powyższy termin może ulec wydłużeniu maksymalnie do 7 dni roboczych, jednak wówczas zostaniesz przez nas o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. 
24. O realizacji złożonej przez Ciebie Rezerwacji oraz dostarczeniu Produktów do Salonu poinformujemy Cię poprzez adres e-mail, który wskazałeś w formularzu Zamówienia. W zależności od dostępnych form kontaktu dodatkowo możesz otrzymać również powiadomienie „push” lub SMS. 
25. Produkty dostarczone do Salonu w ramach Rezerwacji będą tam na Ciebie czekać przez minimum kolejne 2 dni robocze.  
26. Rezerwacja wygasa w terminie wskazanym w ust. 25 albo w chwili odbioru Rezerwacji.   

 

Reklamacja usług


27. Informujemy Cię, że oprócz reklamacji dotyczących wadliwości Produktu, które są opisane w rozdziale VIII, masz prawo do składania reklamacji dotyczących naszej działalności i świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną. Reklamacje te zalecamy składać: 

a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@modivo.pl; 
b) pisemnie na adres: Nowy Kisielin – Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra; 

28. Prosimy, abyś w reklamacji wskazał w szczególności informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) swoje żądania oraz (3) swoje dane kontaktowe, w tym adres e-mail. Znacznie ułatwi Nam to i przyspieszy cały proces reklamacyjny. 
29. Odpowiedzi na reklamację udzielimy na adres e-mail, który wskazałeś podczas składania reklamacji, chyba że indywidulanie uzgodniłeś z Nami inną formę kontaktu.  
30. Odpowiedź na reklamację otrzymasz nie później niż po 14 dniach od dania jej złożenia. 

 

Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług  


31. Przysługuje Ci prawo do odstąpienia bez podania przyczyn od zawartej z Nami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W tym celu powinieneś złożyć właściwe oświadczenie, zgodnie z instrukcją poniżej. 
32. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną powinieneś wysłać do nas w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy. Wzór oświadczenia udostępniamy w Załączniku do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uważana jest za niezawartą. 
33. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 32, możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypowiedzieć zawartą z Nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. W tym celu wyślij do nas oświadczenie o wypowiedzeniu tej umowy
34. Oświadczenia, o których mowa w ust. 32 i 33 zalecamy abyś wysłał za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@modivo.pl lub też pisemnie na adres: Nowy Kisielin – Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra. 
35. Również i My mamy prawo do rozwiązania z Tobą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ale tylko w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, w szczególności takich jak: 

a) zmiana przepisów prawa lub wykładni wpływające istotnie na świadczenie usług drogą elektroniczną;  

b) zaprzestanie aktywnej działalności handlowej i usługowej Modivo; 

c) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi; 

d) zmiana zakresu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Modivo dotychczasowych funkcji lub usług objętych Regulaminem; 

e) brak Twojej aktywności w Sklepie Internetowym i logowań do Konta przez okres minimum 3 lat, co jest podyktowane dbałością o właściwą ochronę Twoich danych osobowych. 

36. Pamiętaj, że zarówno Ty jak i My, mamy prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym zawartej pomiędzy Tobą, a nami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w przypadku, gdy druga strona rażąco narusza postanowienia Regulaminu w zakresie korzystania z usługi. Jeżeli jesteś konsumentem to wcześniej wezwiemy Cię do zaprzestania naruszeń w terminie 3 dni od doręczenia wezwania. Dopiero niezastosowanie się do tego wezwania będzie skutkowało rozwiązaniem umowy.

37. W przypadku, gdy zauważymy, że Twoje działania rażąco naruszają nasz Regulamin, możemy podjąć również kroki w celu zabezpieczenia Sklepu Internetowego przed poniesieniem szkody oraz naruszeniem praw innych Klientów. Może to obejmować odmowę dostępu do niektórych funkcji Sklepu Internetowego, takich jak zakładanie Konta, składanie Zamówień, korzystanie z Rezerwacji, wybór określonych form dostawy lub płatności, a także publikowania Treści. To ograniczenie może obowiązywać przez okres do 12 miesięcy. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że w przypadku Klientów będących konsumentami, zastosujemy takie środki jedynie po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń Regulaminu   

38. Jeżeli została zastosowana wobec Ciebie jedna z procedur wskazanych w punktach powyżej, pamiętaj, że przysługuje Ci zawsze prawo do złożenia na nią reklamacji zgodnie z ust. 27-30 Regulaminu.   

39. Wezwania oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 36 – 37 są wysyłane na podany Nam przez Ciebie adres e-mail podczas rejestracji do danej usługi ezwania oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 36 – 37 są wysyłane na podany Nam przez Ciebie adres e-mail podczas rejestracji do danej usługi 

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM 


1. Nasz Sklep Internetowy umożliwia Sprzedawcom zdalną prezentację Produktów wraz z opisem ich cech i określeniem cen sprzedaży oraz jednocześnie, na zasadach określonych w Regulaminie udostępnia Ci możliwość składania Zamówień na te Produkty i następnie w ich rezultacie zawarcie Umowy Sprzedaży. Informacje o zasadach i kolejności prezentacji Produktów dostępne są dla Ciebie bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego w informacji dot. pozycjonowania Produktów.   

2. Pamiętaj, że ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym w razie wątpliwości należy interpretować nie jako ofertę, lecz jako zaproszenie do zawarcia umowy. Ponadto ceny wskazane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (uwzględniającymi podatek). Ceny mogą również różnić się od tych, które obowiązują w Salonach.  

3. Pragniemy zapewnić wszystkim naszym klientom możliwie najszerszy asortyment, a także równe zasady dostępu do niego i z tego powodu w naszym Sklepie Internetowym nie prowadzimy sprzedaży hurtowej ani sprzedaży Produktów w celu ich dalszej odsprzedaży. Przez Zamówienia hurtowe rozumiemy Zamówienia obejmujące taką ilość Produktów lub składane z taką częstotliwością, które wskazują na chęć ich dalszego wprowadzenia do obrotu przez Klienta. Jeżeli jednak zależy Ci na złożeniu Zamówienia hurtowego, prosimy o bezpośredni kontakt ze z nami jako Sprzedawcą za pośrednictwem udostępnionych danych kontaktowych.    

4. Promocje obowiązujące w naszym Sklepie Internetowym nie mogą być ze sobą łączone, jak również nie obejmują Produktów, których Sprzedawcami są Partnerzy. Pamiętaj jednak, aby zawsze sprawdzać warunki konkretnej promocji, ponieważ mogą tam być przyznane Ci uprawnienia korzystniejsze niż wskazano powyżej.   

5. Partnerzy są Sprzedawcami niezależnymi od nas i to bezpośrednio oni ponoszą odpowiedzialność za realizację zawieranej z Tobą Umowy Sprzedaży w sposób zgodny z Regulaminem, jak również wydanie Ci Produktu zgodnego z umową, o ile warunki realizacji Umowy Sprzedaży nie zostały uzgodnione indywidualnie pomiędzy Wami.

6. Jak wskazaliśmy powyżej, aby zawrzeć Umowę Sprzedaży w Sklepie Internetowym musisz najpierw poprawnie złożyć Zamówienie na Produkt, który chcesz kupić. W celu złożenia Zamówienia powinieneś kolejno: 
a) wyszukać interesujący Cię model Produktu w Sklepie Internetowym;  
b) wybrać spośród dostępnych opcji ilość, rozmiar i kolor Produktu; 
c) kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, przy czym pamiętaj, że dodanie Produktu do Koszyka nie stanowi jego rezerwacji; 
d) przejść do zakładki Koszyk, gdzie znajduje się podsumowanie Twojego Zamówienia; 
e) w Koszyku istnieje możliwość ewentualnego wpisania w oznaczone pole Kodów rabatowych, których zasady wykorzystania zostają określone w odrębnych dokumentach, komunikatach lub zasadach Promocji. W Koszyku masz również możliwość samodzielnego usunięcia produktów z Zamówienia lub zmiany ilości wybranych Produktów; 
f) kliknąć przycisk „Przejdź do kasy” i wypełnić wymagane do złożenia Zamówienia dane, w tym w szczególności adres e-mail. Zwróć szczególną uwagę na poprawność wpisanego adresu e-mail – powinieneś być jego rzeczywistym użytkownikiem lub właścicielem i adres ten nie powinien zawierać błędów, ponieważ to za pośrednictwem tego adresu będziemy do Ciebie wysyłać informacje związane z realizacją Zamówienia i zawarciem Umowy Sprzedaży;   
g)jeżeli posiadasz Konto, wówczas możesz się do niego zalogować, a wtedy dane do Zamówienia zostaną uzupełnione automatycznie, Ty musisz tylko sprawdzić ich poprawność i w przypadku jakiegokolwiek błędu dokonać ewentualnej korekty danych z poziomu ustawień Konta; 
h) wybrać metody dostawy i płatności oraz inne informacje wymagane dla danego Zamówienia; 
i) wyrazić zgody formalne co najmniej w zakresie niezbędnym do złożenia Zamówienia, w tym w szczególności powinieneś zapoznać się z całością Regulaminu i zaakceptować go, jeżeli nie zrobiłeś tego wcześniej; 
j) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”, co oznacza potwierdzenie przez Ciebie prawidłowości danych zawartych w formularzu Zamówienia, akceptację Regulaminu oraz złożenie Zamówienia do Sprzedawcy; 
k) opłacić Zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. W zależności od wybranego sposobu zapłaty możesz zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności. 

7. Jeżeli złożone przez Ciebie Zamówienie obejmuje Produkt, którego nie można kupić w wykorzystaniem określonego sposobu płatności lub dostawy to ograniczenie to może objąć również pozostałe Produkty objęte tym Zamówieniem. 

8. Gdy tylko otrzymamy Twoje Zamówienie, wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem jego otrzymania i rozpoczęcia weryfikacji. Pamiętaj, że otrzymanie tej wiadomości nie jest jeszcze potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży, a wiadomość ta ma jedynie charakter informacyjny.  

9. Złożone przez Ciebie Zamówienie jest weryfikowane przez pod kątem możliwości jego przyjęcia i realizacji 

10. Jeżeli Twoje Zamówienie nie przejdzie pozytywnej weryfikacji może zostać anulowane. Przyczynami anulacji mogą być w szczególności:  
a) podanie w formularzu Zamówienia nieprawdziwych, błędnych lub należących do innej osoby danych osobowych;  
b) złożenie Zamówienia z wykorzystaniem automatów lub innych narzędzi automatycznego składania zamówień, w tym botów; 
c) obowiązywanie ograniczenia składania Zamówienia, o którym mowa w rozdziale III. ust. 37;  
d)  nieopłacenie Zamówienie w terminie zgodnie w rozdziale V. ust. 6; 
e) złożenie Zamówienia hurtowego lub złożonego w celu dalszej odsprzedaży Produktów objętych Zamówieniem; 
f) złożenie Zamówienia z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
g) brak Produktu w magazynie Sprzedającego; 
h) weryfikacja stanu Produktu przed wysłaniem lub jego wydaniem, która ujawni cechy wskazujące na brak zgodności Produktu z umową. 

11. Niezwłocznie po zweryfikowaniu Zamówienia otrzymasz od nas wiadomość e-mail:
a) zawierającą potwierdzenie przez Sprzedawcę realizacji Zamówienia w całości. Wiadomość ta stanowi potwierdzenie zawarcia z Tobą Umowy Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem i chwilę jej doręczenia do Ciebie jest momentem jej zawarcia, albo 
b) zawierającą informację o anulacji Twojego Zamówienia, co wiąże się z odmową zawarcia z Tobą Umowy Sprzedaży. 
c) zawierającą potwierdzenie przez Sprzedawcę realizacji Zamówienia w zakresie części Produktów objętych Zamówieniem i anulacją Zamówienia w zakresie pozostałych Produktów objętych Zamówieniem, przy czym wiadomość ta stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży tylko w zakresie Produktów objętych potwierdzeniem realizacji Zamówienia i chwilę jej doręczenia do Ciebie poczytuje się jako moment jej zawarcia.  

12. Umowy Sprzedaży zawierane są odrębnie w ramach każdego Produktu, chyba że co innego wynika z odrębnych regulaminów lub warunków Promocji lub innych zasad sprzedaży, które zostały Ci udostępnione i na które wyraziłzgodę. 

13. Jeżeli Twoje Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części, wówczas otrzymasz zwrot uiszczonych przez siebie płatności za tę część Zamówienia, która została anulowana. Zwrot otrzymasz w terminie do 14 dni od dnia, w którym powiadomimy Cię o anulacji.  

14. Sprzedawca w zakresie, w którym nie jest zwolniony z obowiązku wystawienia paragonu fiskalnego dokumentującego transakcję, ma prawo przekazać Ci go w formie elektronicznej, na co wyrażasz zgodę.   

15. Jeżeli żądasz od Sprzedawcy wystawienia faktury VAT, to wyrażasz zgodę, aby została ona przesłana na podany przez Ciebie podczas składania Zamówienia adres e-mail. Dla zachowania bezpieczeństwa danych, dostęp do faktury VAT może być zabezpieczony przez techniczne sposoby uwierzytelniania. 

16. O łącznej cenie Produktu, wraz z podatkami będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach jego dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o ewentualnych innych kosztach, będziesz informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.  

17. Niezwłocznie, najpóźniej w chwili dostarczenia do Ciebie Produktu, otrzymasz na trwałym nośniku potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży wraz z wszelkimi wymaganymi prawem informacjami dotyczącymi danej umowy i jej przedmiotu. 

18. Poza podanym przez Ciebie adresem e-mail, możesz być dodatkowo informowany o statusie realizacji złożonego przez siebie Zamówienia poprzez wiadomości SMS, kontakt telefoniczny lub poprzez powiadomienia „push”.  

19. W przypadku, gdy zawierasz Umowę Sprzedaży z Partnerem, wszelkie informacje dotyczące zawarcia i realizacji tej umowy, w tym także informacje o statusie realizacji Zamówień na Produkt/y są wysyłane przy użyciu narzędzi i funkcji udostępnianych przez Modivo. Jeżeli nie wskazano inaczej, nadawcą informacji jest Partner, a Modivo jedynie pośredniczy w jej przekazywaniu. 

 

V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT 


1. Masz możliwość zapoznania się z dostępnymi w Sklepie Internetowym, na moment zawarcia Umowy Sprzedaży, sposobami płatności za Produkty, przechodząc do zakładki w Sklepie Internetowym określającej metody płatności oraz bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia  

2. Dostępne dla danego Zamówienia sposoby płatności mogą zależeć od Produktów objętych Zamówieniem, tego kto jest ich Sprzedawcą lub wybranego sposobu dostawy. Dostępne dla danego Zamówienia sposoby płatnościwskazane każdorazowo podczas jego składnia       

3. Jeżeli co najmniej trzykrotnie wybierzesz metodę płatności z opcją „za pobraniem” i nie wywiążesz się z tych płatności, możesz być objęty ograniczaniem możliwość dokonywania płatności „za pobraniem”.

4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z Twoim wyborem za pośrednictwem upoważnionych serwisów. W przypadku składania Zamówienia obejmującego Produkty różnych Partnerów, dokonujesz jednej płatności za wszystkie Produkty w ramach Zamówienia, a operator płatności elektronicznych rozdziela uiszczoną kwotę i przekazuje poszczególnym Partnerom kwoty im należne.

5. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności od Ciebie, jeżeli wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Tobą w celu udzielenia Ci pomocy z technicznej w zakresie płatności.

6. Zastrzegamy, że Zamówienie może zostać anulowane, a Umowa Sprzedaży niezawarta, w przypadku
a) braku opłacenia Zamówienia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 20 minut od złożenia Zamówienia w przypadku płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą.   
b) braku zawarcia umowy o kredyt konsumencki w ciągu 2 godzin od złożenia Zamówienia w przypadku wyboru metody płatności z odroczonym terminem zapłaty.

7.W przypadku gdy wybrałeś płatności za pobraniem obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Nieodebranie Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Powyższe nie dotyczy jednak Produktów nieprefabrykowanych wyprodukowanych według Twojej indywidualnej specyfikacji lub służących zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb. . 

8. W przypadku, gdy wybrałeś płatność z góry i ją uiścił, brak odbioru Produktu w wyznaczonym terminie, i nieodebranie Produktu w terminie dodatkowym, stanowi warunek rozwiązujący Umowę Sprzedaży - w takiej sytuacji Sprzedawca zwróci Ci uiszczoną płatność niezwłocznie po otrzymaniu Produktu z powrotem, nie później jednak niż w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy. Powyższe nie dotyczy jednak Produktów nieprefabrykowanych wyprodukowanych według Twojej specyfikacji lub służących zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb oraz Zamówień złożonych do Partnera. 

 

VI. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU 


1. Dostawa Produktów, które można kupić w naszym Sklepie Internetowym wykonywana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba że z treści zawartej Umowy Sprzedaży wynika inaczej, np. Sprzedawca może oferować darmową dostawę po osiągnięciu określonej wartości Zamówienia lub dla określonych Produktów.  

3. Dostępne dla Ciebie na moment zawarcia Umowy Sprzedaży sposoby oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane w zakładce „Czas i metody dostawy” w Sklepie Internetowym oraz każdorazowo zostaną Ci przedstawione do wyboru w trakcie składania Zamówienia.  

4. Dostępne dla danego Zamówienia sposoby dostawy mogą zależeć od Produktów objętych Zamówieniem, tego kto jest Sprzedawcą tych Produktów lub wybranego przez Ciebie sposobu płatności.     

5. W przypadku części Produktów umożliwiamy Ci również ich odbiór osobisty w Salonie. Jeżeli taka opcja jest dostępna wówczas będziesz ją widział każdorazowo na podstronie danego Produktu i będziesz mógł ją wybrać w trakcie składania Zamówienia. Odbiór zamówionych Produktów w Salonie nie jest możliwy w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży jest zawierana z naszym Partnerem.  

6. Po zawarciu Umowy Sprzedaży dostarczymy do Ciebie kupiony Produkt w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż do 14 dni od dnia zwarcia Umowy Sprzedaży, o czym oczywiście poinformujemy Cię niezwłocznie.  

7. Niniejszy rozdział nie dotyczy Rezerwacji. 

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY 


1. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość to tzw. prawo do zwrotu Produktu, umożliwiające Ci zapoznanie się z Produktem i ewentualną rezygnację z jego zakupu bez konieczności podawania przyczyn i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.   

2. W celu skorzystania z prawa wskazanego w ust. 1 powinieneś złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przedstawić dowód zakupu Produktu. Dowodem zakupu może być w szczególności paragon. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży możesz złożyć w dowolnej formie, jednak zalecamy:  
a) gdy Sprzedawcą jest Modivo  
- wysłanie oświadczenia z wykorzystaniem elektronicznego systemu zwrotów udostępnianego przez Sklep Internetowy w zakładce Zwroty Sklepu Internetowego lub zgodnie z informacjami tam zawartymi.  
- wysłanie oświadczenia pocztą na adres: Nowy Kisielin – Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@modivo.pl. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik do Regulaminu.

b) gdy Sprzedawcą jest Partner – wysłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@modivo.pl. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik do Regulaminu. 

4. Na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży masz 14 dni. 

5. Dajemy Ci również dodatkowe prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, z którego możesz skorzystać
a) w okresie od 15 do 100 dnia w przypadku Umów Sprzedaży zawartych przed dniem 4 kwietnia 2024 roku, 
b) w okresie od 15 do 30 dnia – w przypadku Umów Sprzedaży zawartych od dnia 4 kwietnia 2024 roku. 
Co ważne, z dodatkowego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży możesz skorzystać jeżeli zwracany Produkt jest kompletny, nieuszkodzony i nieużywany, posiada wszystkie metki, elementy zabezpieczające i plomby, które umieszczone były na nim w chwili doręczenia, korzystał z Produktu w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, jak również zwrócisz Produkt Sprzedawcy w terminie określonym w ust. 15. Jeżeli nie spełnione warunki określone powyżej odstąpienie od umowy będzie niestety nieskuteczne.  

6. Terminy wskazane w ust. 4 i 5 liczy się od dnia doręczenia Produktu do Ciebie lub w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje więcej niż jeden Produkt od dnia otrzymania ostatniego z Produktów objętych Umową Sprzedaży. 

7. Sprzedawca, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie o prawach konsumenta zwróci Ci w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wszystkie dokonane przez Ciebie płatności. 

8. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zostało złożone w terminie wskazanym w ust. 4: 
a) Sprzedawca zwróci Ci zapłaconą za Produkt cenę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użyłeś podczas składania Zamówienia albo w przypadku obiektywnego braku takiej możliwości przy użyciu sposobu zapłaty najbardziej zbliżonego, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami. 
b) Sprzedawca zwróci Ci również koszty dostawy Produktu do Ciebie, z zastrzeżeniem, że jeżeli wybrał sposób jego dostawy inny niż najtańszy, zwykły, sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Ci poniesionych dodatkowych kosztów. 

9. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zostało złożone w terminie wskazanym w ust. 5: 
a) Sprzedawca zwróci Ci zapłaconą za Produkt cenę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś podczas składania Zamówienia albo w przypadku obiektywnego braku takiej możliwości przy użyciu przy użyciu dostępnego dla Sprzedawcy i najbardziej zbliżonego sposobu zapłaty, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami. 
b) Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy do Ciebie Produktu. 

10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrócenia Ci kosztów, które poniosłeś w związku z odesłaniem Produktu do niego w wyniku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o którym mowa w ust. 2.  

11. W przypadku, gdy zakup finansujesz z środków przyznanych Ci na podstawie umowy o kredyt konsumencki, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek kredytodawcy.  

12. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował Ci, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie do niego dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

13. Pamiętaj, że odpowiadasz za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.  .

14. Z zastrzeżeniem ust. 15, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwróć Produkt do Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze od Ciebie Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem: 
a) gdy Sprzedawcą jest Modivo – na adres Nowy Kisielin – Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra lub w przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem udostępnionego przez Sklep Internatowy elektronicznego systemu zwrotów na adres wskazany na wygenerowanej etykiecie nadania. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu towaru. 
b) gdy Sprzedawcą jest Partner – na adres wskazany w wiadomości mailowej z informacją o przyjęciu Zamówienia lub adres wskazany w ramach informacji dot. danego Zamówienia dostępnej w Koncie (opcja dostępna jest wyłącznie dla klientów posiadających Konto).   

15. W przypadku skorzystania z dodatkowego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży o którym mowa w ust. 5, najpóźniej ostatniego dnia terminu wskazanego w ust. 5 lit. a) albo ust. 5 lit. b) zwróć Produkt do Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. 

16.W przypadku gdy Produkt został Ci wydany przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki zawartej z wybranym kredytodawcą w związku z Umową Sprzedaży, i skorzystał z prawa odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki, Umowa Sprzedaży pozostaje w mocy i Sprzedawcy przysługuje roszczenie wobec Ciebie o zapłatę należności wynikających z Umowy Sprzedaży, chyba że niezwłocznie zwrócisz Produkt Sprzedawcy. Produkt należy odesłać na adres: Nowy Kisielin – Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra (prosimy się dołączenie wydrukowanego dowodu zakupu). Przypominamy również, że zasady skorzystania z prawa odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki są regulowane odrębnie w ramach relacji między Tobą a kredytodawcą, z którym zawarł umowę o kredyt konsumencki.   

17. Istnieją przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Ci nie przysługuje i te przypadki zostały określone w art. 38 Ustawy o Praw Konsumenta. W szczególności prawo to nie przysługuje w stosunku do umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według Twojej specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb; 
b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
c) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami; 

 

VIII. REKLAMACJE TOWARU


1. Sprzedawca jest zobowiązany wydać Ci Produkt zgodny z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 Praw konsumenta. W przypadku stwierdzenia braku jego zgodności z umową masz prawo złożyć reklamacje do Sprzedawcy w sposób określony w tym rozdziale.  

2. W przypadku wskazanym w ust. 1, w ramach reklamacji możesz żądać od Sprzedawcy naprawy albo wymiany Produktu. Możesz też żądać obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w rozdziale 5a Praw Konsumenta (tj. jeżeli Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany towaru; nie naprawił lub nie wymienił towaru;  próbował naprawić lub wymienić, ale towar nadal jest niezgodny z umową; oświadczył, że nie naprawi lub nie wymieni towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta; towar jest istotnie niezgodny z umową). W przypadku Umów Sprzedaży zawartych przed dniem 01.01.2023 roku, żądania możesz składać na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. 

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z umową trwa 2 lata od dnia jego wydania. 

4.Dodatkowe informacje na temat przysługujących Ci praw wynikających z niezgodności Produktu z umową dostępne są w zakładce Sklepu Internetowego Reklamacje. 

5.Jeżeli Sprzedawcą Produktu jesteśmy my, czyli Modivo, to my odpowiadamy za zgodność tego Produktu z Umową oraz rozpatrzenie składanej przez Ciebie reklamacji. Poniżej przedstawiamy Ci krótką instrukcję jakie są sposoby złożenia reklamacji: 
a) Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej poprzez przesłanie formularza reklamacji wraz z Produktem do MODIVO, w tym celu:  
 - udostępniamy Ci formularz do złożenia reklamacji, który jest dostępny w Sklepie Internetowym w zakładce Reklamacje 
- w reklamacji powinieneś wpisać swoje dane jako reklamującego Produkt, a ponadto dodać opis wady (niezgodności z umową) oraz jedno z żądań reklamacyjnych, o których mowa w ust. 2.   
- w reklamacji możesz wskazać, że w przypadku, gdyby naprawa lub wymiana Produktu była z jakichkolwiek przyczyn niemożliwa lub nie mogłaby być wykonana w rozsądnym czasie, wówczas chcesz skorzystać z obniżenia ceny Produktu o określoną kwotę albo chcesz skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży (zwrotu Produktu).
- do reklamacji dołącz dowód zakupu reklamowanego Produktu (np. paragon).  
- reklamację wraz z Produktem prześlij na adres: Nowy Kisielin – Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra 
b) Dajemy Ci również możliwość złożenia reklamacji w naszym Salonie. W tym celu powinieneś dostarcz tam reklamowany Produkt oraz wskazać analogiczne informacje do wskazanych w lit. a).    
c) W przypadku udostępnienia przez Sklep Internetowy funkcji generowania reklamacji z wykorzystaniem dedykowanego elektronicznego systemu reklamacyjnego, będziesz o tym informowany o tym na stronie Sklepu Internetowego lub w Aplikacji. Wówczas powinieneś wypełnić wymagane dane i przesyłać reklamację wraz z reklamowanym Produktem do Sprzedawcy w sposób i na adres wskazany na przez ww. system.  

6. Jeżeli Sprzedawcą jest Partner, to Partner odpowiada za zgodność Produktu z Umową oraz rozpatrzenie składanej reklamacji. W celu złożenia reklamacji na Produkt, którego sprzedawcą jest Partner: 
a) złóż reklamację bezpośrednio do Partnera zgodnie z procedurą reklamacji udostępnianą Ci przez tego Partnera i na adresy przez niego wskazane. 
b) Dodatkowo dajemy Ci możliwość złożenia reklamacji do Partnera z wykorzystaniem formularza online dostępnego w zakładce Reklamacje . W tym celu powinieneś postępować zgodnie instrukcjami wskazanymi w ww. formularzu. 
c) Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zostaniesz o tym poinformowany.  

7. W przypadku określonym w ust. 5 oraz ust. 6 lit c) powinieneś udostępnić Sprzedawcy Produkt, który ma zostać naprawiony lub wymieniony, Sprzedawca odbiera go od Ciebie na swój koszt. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży niezwłocznie zwróć Produkt Sprzedawcy na jego koszt  

8. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów bezpłatnego odbioru od Ciebie reklamowanego Produktu znajdują się w Sklepie Internetowym w zakładce Reklamacje.  

9. Odpowiedź na Twoją reklamację uzyskasz w terminie 14 dni od jej doręczenia do Sprzedawcy.  

10. W przypadku, jeżeli złożysz reklamację w sposób określony w ust. 5 lub ust. 6 lit. b) odpowiedź na reklamacje zostanie przesłana na wskazany przez Ciebie adres e-mail, a przypadku jego braku  lub gdy Sprzedawca będzie poweźmie informacje , że jest on błędny, odpowiedź wysyłana zostanie na podany przez Ciebie numer telefonu.   

11. Niezależnie od prawa do złożenia reklamacji z tytułu braku zgodności Produktu z umową, może przysługiwać Ci uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji, ale tylko w przypadkach, gdy gwarancja została wyraźnie udzielona. 

12. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta, czyli podmiotu, który danej gwarancji udziela i Twoje uprawnienia w przypadku, gdy Produkt nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. 

 

IX. UMOWY Z KLIENTEM BIZNESOWYM  


1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają do Ciebie zastosowanie wyłącznie, jeżeli jesteś Klientem Biznesowym i mają one wówczas pierwszeństwo w stosowaniu w przypadku rozbieżności z pozostałą częścią Regulaminu. 

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem Biznesowym w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po Twojej stronie żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 

3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności lub dostawy, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części. 

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi na Klienta Biznesowego przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.  

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta Biznesowego jest wyłączona. 

6. Możemy wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi Biznesowemu stosownego oświadczenia w dowolnej formie. 

7. Modivo lub Partnerzy oraz ich pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta Biznesowego za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. Niniejsze postanowienie dotyczy odpowiednio odpowiedzialności Partnerów. 

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Nami, a Klientem Biznesowym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Modivo. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Partnerem, a Klientem Biznesowym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę danego Partnera. 

9. W odniesieniu do Klientów Biznesowych możemy dokonać jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie 

10. W odniesieniu do Klientów Biznesowych rozdział III ust. 29 i 30 oraz ust. 33 i 35, jak również rozdział VII i rozdział VIII Regulaminu nie ma zastosowania. 

 

X. PRZECIWDZIAŁANIE NIELEGALNYM TREŚCIOM 


1. W naszym Sklepie Internetowym dostępne są usługi pośrednie w rozumieniu DSA. Usługi te kierowane są do odbiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są nimi:   
a) opinie – funkcja pozwalająca na zamieszczaniu opinii o produktach;  
b) marketplace – funkcja pozwalająca naszym Partnerom na zdalną prezentację ich Produktów wraz z opisem ich cech i określeniem cen sprzedaży, w celu zawarcia przez Ciebie Umowy Sprzedaży z nimi za pośrednictwem naszego Sklepu Internetowego.

2. Abyś w pełni bezpiecznie mógł korzystać z Sklepu Internetowego dochowujemy wszelkich starań, aby eliminować z powyżej wskazanych usług nielegalne treści, niezwłocznie po tym jak się o nich dowiemy i je zweryfikujemy. Tym samym korzystając ze Sklepu Internetowego również i Ty zobowiązujesz się do niedostarczania, nieprzekazywania i niepublikowania nielegalnych treści. 

3. Nielegalne treści oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do określonego działania, nie są zgodne z powszechnie obowiązujący prawem. Nielegalnymi treściami mogą być w szczególności treści naruszające prawa autorskie, treści dyskryminujące, obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub w inny sposób naruszające dobra osobiste, jak również prezentacja Produktów i informacji o nich niespełniających określonych wymogów prawnych lub naruszających prawa innych podmiotów. 

4. Dodatkowo, w zakresie usługi zamieszczania opinii o Produktach, możesz je zamieszczać pod warunkiem, że faktycznie nabyłeś opiniowane Produkty, a ponadto zastrzegamy, że możemy odmówić publikacji tych opinii które: 
a) wprowadzają w błąd; 
b) zostały napisane w zamian za wynagrodzenie;
c) zawierają treści reklamowe, marketingowe lub odnoszą się do tzw. Lokowania produktu;  
d) zawierają linki do stron internetowych; 
e) naruszają dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego;  
f.)zawierają dane osobowe lub inne dane wrażliwe; 
g) nie dotyczące produktu. 
h) zawierają Treści wulgarne lub powszechnie uznawane za obraźliwe, przy czym Treści opinii są weryfikowane w sposób automatyczny pod kątem zawierania określonych słów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe. 

5. O nielegalnych treści możemy się dowiedzieć sami, ale również możemy otrzymać informacje o ich istnieniu od dowolnej osoby lub podmiotu, w tym od zaufanych podmiotów sygnalizujących, których zgłoszenia zawsze traktujemy priorytetowo.  

6. Nie prowadzimy uprzedniej, jak również zautomatyzowanej identyfikacji oraz weryfikacji nielegalnych treści, a wszelkie decyzje w ich zakresie podejmowane są po otrzymaniu informacji o ich występowaniu i przez osoby posiadające do tego właściwą wiedzę. 

7. Jeżeli zidentyfikowałeś w naszej usłudze nielegalne treści masz prawo, aby to do nas zgłosić. Możesz to zrobić za pośrednictwem elektronicznych punktu kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej nielegalnych treści i wybraniu opcji zgłoszenia nielegalnych treści.  

8. Gdy tylko będziemy mieć wiedzę o istnieniu nielegalnej treści usuniemy ją lub uniemożliwimy dostęp do niej. 

9. W przypadku przekazania przez odbiorcę naszej usługi nielegalnych treści lub treści niezgodnych z Regulaminem możemy stosować: 
a) ograniczenie widoczności określonych informacji, w tym ich usuwanie, uniemożliwienie do nich dostępu, depozycjonowanie 
b) zawieszenie, zakończenie lub inne ograniczenie płatności pieniężnych; 
c) zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi w całości lub w części; 
d) zawieszenie Konta lub wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Konta. 

10. Decyzja wraz z uzasadnieniem podjęta w wyniku zgłoszenia danej treści, przekazana zostanie na adres e-mail zgłaszającego oraz zainteresowanego odbiorcy usługi. 

11. Zaznaczamy, że zawsze działamy z poszanowaniem praw podstawowych odbiorców naszych usług, jak też wolności wypowiedzi i informacji. Jednocześnie zainteresowanym odbiorcom danej usługi przekazujemy uzasadnienie zastosowanych przez nas ograniczeń. 

12. Jeżeli jesteś odbiorcą danej usługi, a w tym również jeżeli dokonałeś zgłoszenia nielegalnych treści oraz nie zgadzasz się naszą decyzją lub jej uzasadnieniem, o której mowa w pkt. 8 lub 9, to w czasie 6 miesięcy od poinformowania Cię o niej, masz prawo do złożenia skargi. Tak szybko jak jest to możliwe odpowiemy Ci na Twoją skargę i wyjaśnimy zgłoszone przez Ciebie zastrzeżenia. Skargę powinieneś wnieść elektronicznie za pomocą naszego elektronicznego punktu kontaktowego i wybraniu opcji zgłoszenia skargi. Punkt kontaktowy dostępny jest na stronie Sklepu internetowego w zakładce dotyczącej nielegalnych treści. 

13. Pamiętaj, że w przypadku dokonywania często oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg mamy prawo, po uprzednim bezskutecznym ostrzeżeniu Cię, zawiesić na okres do 12 miesięcy rozpatrywanie ich. 

14. Prawo zobowiązuje nas do tego, aby w przypadku otrzymania nakazu od uprawnionego organu sądowego lub administracyjnego podjąć działania w nim określone lub udzielić wskazanych informacji. W takim przypadku, jeżeli działania te będą dotyczyć Ciebie lub przekazanych przez Ciebie treści, poinformujemy Cię o otrzymaniu takiego nakazu w terminie w nim określonym albo jeżeli takiego terminu nie określono, to najpóźniej w chwili podjęcia danych działań. 

15. Więcej informacji możesz uzyskać na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej nielegalnych treści. 

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 


1. My oraz poszczególni Partnerzy jesteśmy co do zasady niezależnymi administratorami danych osobowych.  

2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych usług elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży lub dokonania Rezerwacji. 

3. W przypadku, w którym dysponujemy Twoimi danymi osobowymi niezbędnymi do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży zawartej z Partnerem, zobowiązujemy się udostępnić je Partnerowi po uprzednim umożliwieniu Ci weryfikacji aktualności danych osobowych.  

4. W przypadku, w którym nie dysponujemy Twoimi danymi osobowymi, a które są niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży zawartej z Partnerem, lub gdy posiadane przez nas dane osobowe są nieaktualne, zobowiązujemy się umożliwić Ci podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży zawartej z Partnerem oraz udostępnić je Partnerowi po podaniu ich przez Ciebie. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez danego Partnera udostępnianie są w sposób przewidziany przez danego Partnera. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez Partnerów jako niezależnych administratorów danych osobowych, w tym za realizację przez Partnerów obowiązków z tym związanych. 

7. W przypadku, gdyby między Nami, a danym Partnerem dochodziło do powierzenia przetwarzania danych osobowych Klientów (w szczególności w zakresie, w jakim przetwarzać będziemy dane Klientów w imieniu i na rzecz Partnera), odbywa się to zgodnie z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych oraz stosowną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

XII. LICENCJE 


1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez nas lub naszych kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie (w tym Aplikacja) oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Nam lub podmiotom, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy. Jesteś uprawniony do korzystania z ww. Treści, w tym z Aplikacji, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści, w tym Aplikacji, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.  

2. Umieszczając w ramach Sklepu Internetowego (w tym za pośrednictwem Aplikacji) jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Sklepu Internetowego udzielasz Nam niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym nie jesteś uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, zobowiązujesz się uzyskać dla nas takie odpowiednie licencje. 

3. Niezależnie od powyższych postanowień, Aplikacja stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych Modivo. Z chwilą zainstalowania przez Ciebie Aplikacji na urządzeniu mobilnym, udzielamy Ci niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji, obejmującej zwielokrotnianie Aplikacji wyłącznie w związku z jej pobraniem na urządzenie mobilne oraz instalację i uruchamianie Aplikacji na Twoim urządzeniu mobilnym. Możesz zainstalować Aplikacje na dowolnej liczbie swoich urządzeń mobilnych, przy czym dozwolone jest zainstalowanie tylko jednej kopii Aplikacji na jednym urządzeniu mobilnym. 

4. Nie jesteś uprawniony w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji, w tym jej kodzie źródłowym, za wyjątkiem sytuacji dozwolonych przepisami prawa, ponadto nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji dla celów zarobkowych. 

5. Do umowy licencyjnej w zakresie możliwości jej wypowiedzenia przez analogię stosuje się postanowienia rozdziału III ust. od 32 do 40 Regulaminu.  

 

XIII. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW 


1.Przysługuje Ci prawo do skorzystania z polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

2. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresami:   
a) https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php  
b) https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution/out-of-court-procedures/index_pl.htm  

3. Dodatkowo pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

4. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią naszego zobowiązania do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.  

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


1. Regulamin obowiązuje od dnia 08.03.2024 r. 

2. Mamy prawo dokonać zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Tobą, a Nami lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; 
b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie. 
c) zmiana zakresu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcji lub usług objętych Regulaminem. 

3. W przypadku zmiany w Regulaminie, udostępnimy Ci jego tekst jednolity poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Ciebie podczas zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną adres e-mail. Jeśli Modivo nie dysponuje Twoim adresem e-mail wiadomość o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Ci w ramach powiadomień w Aplikacji. 

4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu, które wpływają korzystnie na sytuację Klienta będącego Konsumentem, w szczególności przyznają mu dodatkowe prawa, wchodzą w życie z dniem wskazanym w Regulaminie, a w braku takiego wskazania – z dniem wysłania przez nas informacji o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Klienta przed zmianą Regulaminu. 

5. Ust. 2-4 nie dotyczą zmiany Regulaminu w rozdziale IX dotyczącym Klientów Biznesowych, w stosunku, do którego zmiany mogą być dokonywane bez podania przyczyn i w każdym czasie. 

6. Umowy zawierane Sklepi Internetowym zawierane są w języku polskim. 

7. Sklep Internetowy nie zapewnia dodatkowych środków komunikacji online, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3a Praw Konsumenta. 

8. Zapewniamy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcji lub usług na podstawie umowy o świadczenie usług oraz poprawności udostępnianych danych. Korzystanie z usług elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.  

9. Treść Regulaminu jest dostępna bezpłatnie pod następującym adresem URL: https://modivo.pl/b/regulamin-sklepu, a także w ramach Aplikacji, gdzie można każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jej wydruk. Regulamin jest udostępniany Ci każdorazowo najpóźniej w momencie wyrażenia woli zawarcia umowy, jak również przekazywany Ci w formie e-mail niezwłocznie po jej zawarciu, nie później niż w chwili dostarczenia Produktu lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.   

10. Korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub Aplikacji, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzystasz. 

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru 

12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Modivo. 

 


Poprzednie regulaminy dostępne są poniżej:

- obowiązujący do 2024-03-07

- obowiązujący do 2022-10-24

- obowiązujący do 2022-01-21

- obowiązujący do 2021-10-24

- obowiązujący do 2021-07-29

- obowiązujący do 2020-12-30

- obowiązujący do 2020-04-29

 


ZAŁĄCZNIK  

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ Z MODIVO

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)