Dostawa od 0 zł i 100 dni na bezpłatny zwrot

Informacja o czasie realizacji zamówienia jest podana dla każdego produktu. Zamówienia przygotowujemy i wysyłamy zwykle w ciągu 24h.

Odbiór w sklepie: 0 zł
Kurier: 0 zł dla zakupów od 149 zł (przedpłata)
Paczkomat: 0 zł dla zakupów od 149 zł (przedpłata)


Zwrotu możesz dokonać bezpłatnie, w terminie 100 dni od momentu odebrania zamówienia.

Damskie Męskie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MODIVO.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM I APLIKACJA

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

VI. REKLAMACJA PRODUKTU

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

IX. LICENCJA

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Sklep Internetowy www.modivo.pl dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Modivo.pl.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.modivo.pl prowadzony jest przez MODIVO S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (który stanowi także adres do doręczeń), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000541722, NIP 9291353356, BDO 000031285, REGON 970569861, o kapitale zakładowym 2 008 001,00 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: info@modivo.pl., numer telefonu kontaktowego: (+48) 22 123 0123   (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.

3. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących, jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży (z wyjątkiem pkt. XII Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).

4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia lub Rezerwacji.

5. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt III ust. 8 lit. a Regulaminu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Modivo.pl lub Partnerów do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Modivo.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów, w tym usługi dokonywania Rezerwacji. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta, Modivo.pl oraz Partnerów (w zakresie w jakim Partnerzy są stronami umów z Klientami). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.344, ze zm.).
b. MODIVO.PL – MODIVO S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, której akta przechowuje Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000541722, NIP 929-13-53-356, REGON 970569861, BDO 000031285 o kapitale zakładowym: 2 008 001,00 zł., wpłacony w całości; adres poczty elektronicznej: info@modivo.pl. numer telefonu kontaktowego: (+48) 22 123 0123 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).
c. PARTNER – przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksy cywilnego, który zawarł z Modivo.pl umowę umożliwiającą dodawanie Produktów do oferty Sklepu Internetowego oraz zawieranie Umów Sprzedaży z Klientami; Partner w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się sprzedażą detaliczną Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
d. SKLEP INTERNETOWY - platforma umożliwiająca składanie Zamówień oraz dokonywanie Rezerwacji (w zależności od dostępności usługi) przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Modivo.pl, prowadzona przez Modivo.pl, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.modivo.pl, a także za pośrednictwem Aplikacji.
e. APLIKACJA – oprogramowanie (aplikacja mobilna) udostępniane Klientowi przez Modivo.pl, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Klienta urządzeniu mobilnym i pozwalające w szczególności na korzystanie ze Sklepu Internetowego bez konieczności uruchamiania przeglądarki internetowej.
f. KLIENT– (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Modivo.pl,  przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
g. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Modivo.pl, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień i Rezerwacji oraz innych usług udostępnianych przez Modivo.pl.
h. LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego podczas tworzenia Konta.
i. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Modivo.pl udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła.
j. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane Modivo.pl lub Partnerowi z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Dotyczy to również sytuacji, gdy Modivo.pl lub Partner w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych (rzeczowo uzasadnionych) przyczyn uzależnia zawarcie lub treść Umowy Sprzedaży danego Produktu od zawarcia innej Umowy Sprzedaży z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży (patrz powyżej).
k. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Modivo.pl lub Partnera (w zależności od tego kto jest stroną danej umowy) na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Modivo.pl lub Partnerem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Modivo.pl lub Partnera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Dotyczy to również sytuacji, gdy Modivo.pl lub Partner ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych (rzeczowo uzasadnionych) przyczyn uzależnia zawarcie lub treść Umowy Sprzedaży danego Produktu od zawarcia innej Umowy Sprzedaży, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Nie stanowi zawarcia Umowy Sprzedaży ani zobowiązania do jej zawarcia dokonanie Rezerwacji.
l. KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, dokonania Rezerwacji, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży
m. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Modivo.pl lub między Klientem a Partnerem, za zapłatą Ceny, lub przedmiotem Rezerwacji. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.
n. CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Modivo.pl lub Partnerowi (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej w ramach Sklepu Internetowego stanowią inaczej.
o. TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio Modivo.pl, Partnerów, kontrahentów Modivo.pl, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.
p. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Modivo.pl na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z Modivo.pl, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
q. BOK – Biuro Obsługi Klienta Modivo.pl, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym na temat Produktów, Sklepu Internetowego, Regulaminu aktualnych Promocji, w , w godzinach wskazanych w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”, pod wskazanymi tam numerami telefonu i adresem e-mail, za pośrednictwem chatu w Sklepie Internetowym oraz formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).
r. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
s. PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Modivo.pl w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki.
t. NEWSLETTER –  Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Modivo.pl cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta. Zasady świadczenia przez Modivo.pl usług Newslettera określa odrębny regulamin udostępniony w ramach Sklepu Internetowego.
u. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
v. SALON – sklep stacjonarny prowadzony przez Modivo.pl. Lista dostępnych Salonów jest udostępniana przy składaniu Zamówienia / dokonywaniu Rezerwacji.
w. REZERWACJA – usługa udostępniana Klientom przez Modivo.pl polegająca na umożliwieniu zarezerwowania wybranych Produktów w celu ich obejrzenia/przymierzenia w wybranym Salonie i ewentualnego zakupu. Dokonanie Rezerwacji nie stanowi zawarcia ani zobowiązania do zawarcia Umowy Sprzedaży ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy sprzedaży zarezerwowanego Produktu w Salonie. Rezerwacja jest aktywna (tj. Produkt oczekuje na odbiór w Salonie) od momentu potwierdzenia przez Modivo.pl dotarcia Produktu do Salonu do zakończenia pracy Salonu w kolejnym dniu pracy Salonu. Zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczące Rezerwacji stosowane będą od momentu udostępnienia przez Modivo.pl usługi Rezerwacji w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz zależnie od jej dalszej dostępności; usługa nie jest udostępniana Klientom przez Partnerów.
x. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U.2022.1360, ze zm.).
y. STAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2020.287, ze zm.) .
z. WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Modivo.pl, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji – urządzenie mobilne); (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną: (6) z wykorzystaniem telefonu; w przypadku Aplikacji: (7) system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 5.0 lub wyższej lub iOS w wersji 11.4 lub wyższej, a w zakresie niektórych funkcjonalności także (8) urządzenie mobilne z aparatem fotograficznym i usługą geolokalizacji (GPS). By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM I APLIKACJA

1. Modivo.pl świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

a. Konto,
b. umożliwianie Klientom składania Zamówień, dokonywania Rezerwacji (nie wcześniej jednak niż od momentu aktywacji dostępności usługi Rezerwacji przez Modivo.pl) oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
c. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
d. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
e. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego;
f. Newsletter;
g. w przypadku Klientów Aplikacji (poniższe postanowienia mogą dotyczyć Usług Elektronicznych aktualnych lub wprowadzanych w przyszłości - możliwość korzystania z określonych Usług Elektronicznych wynika z bieżącej funkcjonalności Aplikacji):

• skanowanie za pośrednictwem aparatu i zapisywanie kodów kreskowych wybranych produktów w celu umożliwienia Klientowi porównania ich cen;
• prezentacja Produktów w Sklepie Internetowym na podstawie wgranych przez Klienta zdjęć wybranych produktów;
• wyszukiwanie za pośrednictwem lokalizacji Salonu lub określonego punktu odbioru przesyłki;
• ograniczenie prezentowanych Produktów lub Promocji np. do wskazanego przez Klienta rozmiaru (np. rozmiar obuwia) lub do wskazanej przez Klienta kategorii (np. Produkty męskie/damskie/dziecięce);
• prezentowanie bieżących powiadomień bezpośrednio na ekranie urządzenia mobilnego (powiadomienie „push”);
• tworzenie list ulubionych Produktów;

2. Modivo.pl dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

a. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki lub Aplikacji);
b. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień i Rezerwacji.

3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

a. wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
b. kliknięciu pola „Zarejestruj”.

4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez Modivo.pl na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Modivo.pl, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@modivo.pl lub też pisemnie na adres: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie lub dokonać Rezerwacji w Sklepie Internetowym. Modivo.pl może wprowadzić takie ograniczenie w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności z uwagi na związek danego Produktu lub rodzaju Produktów z usługami świadczonymi w ramach Konta.

5. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.

6. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia lub Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Klienta, Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki lub Aplikacji, w tym również wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, jednak nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Produktów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia lub dokonania Rezerwacji w późniejszym terminie. W przypadku korzystania z Koszyka przez Klientów zalogowanych do Konta za pośrednictwem przeglądarki, zawartość Koszyka synchronizuje się z Kontem uruchamianym następnie za pomocą Aplikacji (i na odwrót).

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Modivo.pl w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży lub Partnerowi w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
c. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Modivo.pl w sposób niezakłócający funkcjonowania Modivo.pl, Partnerów, Sklepu Internetowego lub Aplikacji (za działanie zakłócające funkcjonowanie Modivo.pl, Partnerów, Sklepu Internetowego lub Aplikacji może być uznane w szczególności składanie Zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania Zamówień, w szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Modivo.pl w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa);
d. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Modivo.pl w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
e. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Modivo.pl w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów, Modivo.pl oraz Partnerów;
f. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Modivo.pl lub Partnera (w zależności od tego kto jest stroną umowy) kosztów w pełnej wysokości;
g. terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem, oraz będących przedmiotem Rezerwacji;
h. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego Treści zabronionych prawem, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
i. niepodejmowania działań takich jak:

• rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
• podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu Internetowego, Aplikacji i realizowania płatności;
• modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Modivo.pl lub Partnera, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Produktów.

j. pobrania Aplikacji tylko z legalnych źródeł.

8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych lub Aplikacji można składać np.:

a.pisemnie na adres: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra;
b.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@modivo.pl;

9. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Modivo.pl. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

10. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Modivo.pl następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

11. Modivo.pl może umożliwić Klientowi bezpłatne pobranie Aplikacji na urządzenie mobilne Klienta ze sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi, w szczególności:

a. Apple App Store, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS;
b. Google Play/Sklep Play, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android.

12. Korzystanie z Aplikacji pobranej z innego źródła niż wskazane w ust. 11 powyżej wiąże się z ryzykiem naruszenia integralności Aplikacji i połączenia ze szkodliwym oprogramowaniem, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa urządzenia mobilnego Klienta i przechowywanych w nim danych.

13. W celu korzystania z Aplikacji Klient powinien:

a. zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami o Aplikacji udostępnianymi w ramach sklepów, o których mowa w ust. 11 powyżej i zaakceptować je, oraz
b. pobrać Aplikację ze sklepu, o którym mowa ust. 11 powyżej, oraz
c. zainstalować Aplikację na urządzeniu mobilnym Klienta, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi po uruchomieniu procesu instalacji lub podawanymi przez sklepy, o których mowa w ust. 11 powyżej.

14. Aplikacja łączy się ze Sklepem Internetowym za pomocą Internetu.

15. Funkcjonalności Aplikacji służą świadczeniu przez Modivo.pl Usług Elektronicznych w przystępny sposób, ułatwiający Klientowi korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym zapoznanie się w szczególności z Treściami, Produktami, Cenami.

16. Aplikacja korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do identyfikatora Klienta, umożliwiającej działanie Aplikacji w trybie off-line oraz zapisywanie preferencji niezalogowanego Klienta (co wiąże się z dostępem do pamięci urządzenia mobilnego). Aplikacja przechowuje aktualny identyfikator Klienta do momentu zalogowania się Klienta w Aplikacji, zmiany witryny Aplikacji na Sklep Internetowy działający w innym państwie lub odinstalowania (usunięcia) Aplikacji z urządzenia mobilnego.

17. W celu korzystania z funkcjonalności Aplikacji, o których mowa w pkt II ust. 1 lit. g powyżej niezbędne jest odpowiednio wyrażenie przez Klienta dobrowolnej zgody na uzyskiwanie przez Aplikację dostępu do niektórych funkcjonalności urządzenia mobilnego Klienta, wyrażenie przez Klienta dobrowolnej zgody na otrzymywanie powiadomień „push” lub udzielenie Modivo.pl informacji o preferencjach Klienta.

18. Klient w każdym czasie może cofnąć zgody, o których mowa w ust. 17 powyżej lub odinstalować (usunąć) Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego za pomocą ustawień tego urządzenia.

 

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W ramach Sklepu Internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie, możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży z Modivo.pl lub poszczególnymi Partnerami. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z Partnerem, Modivo.pl nie ponosi odpowiedzialności za realizację Umowy Sprzedaży przez danego Partnera. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z Partnerem, wszelkie warunki zawierania i realizacji Umów Sprzedaży, w szczególności dotyczące Ceny, sposobu dostawy i formy płatności są ustalane pomiędzy Klientem a Partnerem, z którym zawierana jest Umowa Sprzedaży.

2. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Produktu lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Sklepu Internetowego.

3. Modivo.pl umożliwia składanie Zamówień kierowanych do Modivo.pl w następujący sposób:

a. w Sklepie Internetowym;
b. poprzez kontakt z BOK:
• telefonicznie;
• pocztą elektroniczną;
• za pomocą oprogramowania typu chat na stronie Sklepu Internetowego.

W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Produktów lub usług oraz z uwagi na ich specyfikę, Modivo.pl może wprowadzić ograniczenia co do sposobów składania Zamówień na określone Produkty. W przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, z których wobec przynajmniej jednego zastosowanie znajduje ograniczenie, o którym mowa powyżej, może to wpłynąć na dostępność sposobów składania Zamówień również dla pozostałych z nich.

4. Złożenie Zamówienia u Partnera jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Złożenie Zamówienia u Partnera poprzez kontakt z BOK nie jest możliwe.

5. W ramach rozwoju świadczonych usług, Modivo.pl może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

6. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Modivo.pl lub między Klientem a Partnerem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

7. Modivo.pl umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:

a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia. Modivo.pl może udostępnić w ramach Sklepu Internetowego dodatkowe usługi dla Produktu dodanego do Koszyka, np. personalizacja, dodanie innych Produktów powiązanych niedostępnych w niezależnej sprzedaży w Sklepie Internetowym;
b. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Produktów lub usług, może zostać wprowadzony obowiązek podania w treści formularza Zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących Produktu lub Klienta, właściwych, a w przypadku danych osobowych również niezbędnych, w szczególności z uwagi na specyfikę Produktu lub usługi, np. w celu spersonalizowania Produktu;
c. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Modivo.pl lub Partnera (w zależności od tego kto jest stroną umowy) sposobów dostawy oraz sposoby zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży;
d. Klient przesyła Modivo.pl lub Partnerowi Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Zamawiam i płacę”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu;
e. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami;
f. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

8. W przypadku, gdy Modivo.pl z własnej inicjatywy proponuje Konsumentowi zawarcie Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przez telefon:

a. Modivo.pl wysyła do Konsumenta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży,
b. Konsument przesyła Modivo.pl Zamówienie za pomocą wiadomości na adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie, o którym mowa w ust. 8 lit. a powyżej,
c. w przypadku Konsumenta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu przez Konsumenta.

9. W innych niż określone w ust. 8 powyżej przypadkach zawarcia Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przez telefon, z inicjatywy Konsumenta, ustępy poniżej stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem okoliczności i wykorzystanego środka komunikacji.

10. W odpowiedzi na Zamówienie do Klienta przesyłana jest automatyczna wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

11. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Klient otrzyma na podany adres e mail wiadomość z:

a. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo
b. informacją o nieprzyjęciu wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, w szczególności z przyczyn wskazanych w pkt IV ust. 5-7 poniżej (brak płatności lub brak zawarcia umowy o kredyt konsumencki); albo z przyczyn wskazanych w pkt XI ust. 5 poniżej (nieodebranie przesyłki).

12. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 11 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. W przypadku Produktów nieprefabrykowanych Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 11 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów, chyba że Modivo.pl lub Partner niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia w zakresie zamówionego Produktu nieprefabrykowanego. Wówczas Umowa Sprzedaży w zakresie oferty dot. Produktu nieprefabrykowanego zostaje uznana za niezawartą. Klient otrzyma potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży na podany przez Klienta adres e-mail.

13. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, BOK skontaktuje się z Klientem w celu:

a. poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży; albo
b. potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej zostało ono przyjęte. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Modivo.pl lub Partnera z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 14 poniżej.

14. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez BOK Produktów nie zostaje zawarta, a Modivo.pl lub Partner niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwracają Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta. Postanowienia pkt VIII ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

15. Klient może być informowany o statusie Zamówienia, w szczególności poprzez otrzymywanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, za pośrednictwem SMS lub poprzez kontakt telefoniczny. W przypadku, gdy Klient zawiera Umowę Sprzedaży z Partnerem, wszelkie informacje dotyczące zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, w tym także o statusie realizacji Zamówień na Produkt/y są wysyłane Klientom przy użyciu narzędzi i funkcjonalności udostępnianych przez Modivo.pl. Jeżeli nie wskazano inaczej, nadawcą informacji jest Partner.

16. Modivo.pl oraz Partnerzy (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) dążą do zapewnienia dostępności Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

17. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. W ramach Sklepu Internetowego może zostać określony próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

18. Ceny, sposoby i koszty dostawy, a także sposoby płatności mogą się od siebie różnić w zależności od tego od kogo pochodzi dana oferta w ramach Sklepu Internetowego (w ramach Sklepu Internetowego oferty mogą pochodzić od Modivo.pl lub od Partnerów). Do Klienta należy ostateczna decyzja co do wyboru podmiotu, u którego będzie składał Zamówienie (z uwzględnieniem dostępności ofert w ramach Sklepu Internetowego).

19. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie dotyczą Partnerów, o ile postanowienia Promocji nie stanowią inaczej.

20. W przypadku usługi Rezerwacji postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ustępów poniżej. Możliwość skorzystania z usługi Rezerwacji uzależniona jest od  dostępności usługi Rezerwacji w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego. Partnerzy nie udostępniają Klientom usługi Rezerwacji.

21. Usługa Rezerwacji umożliwia Klientom dokonanie rezerwacji Produktu w wybranym Salonie. W celu skorzystania z Rezerwacji Klient dodaje wybrany Produkt do Koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia.

22. Lista Salonów, w których możliwy jest odbiór zarezerwowanych Produktów dostępna jest każdorazowo po zaznaczeniu przez Klienta w formularzu zamówienia dedykowanej wyłącznie na potrzeby Rezerwacji opcji dostawy oznaczającej odbiór Produktu w Salonie.

23. Możliwość skorzystania z Rezerwacji może zależeć od regionu / adresu wskazanego przez Klienta w formularzu zamówienia lub dostępności usługi Rezerwacji dla danego Produktu / kategorii Produktów. Składanie kilku Zamówień lub dokonywanie kilku Rezerwacji jednocześnie, z których wobec przynajmniej jednego/ej zastosowanie znajduje powyższe ograniczenie, może wpłynąć na dostępność usługi Rezerwacji dla pozostałych Produktów.

24. Modivo.pl może umożliwić Klientom dokonanie Rezerwacji również z wykorzystaniem infrastruktury technicznej Sklepu Internetowego udostępnianej w Salonie. W takim wypadku Klient nie ma możliwości założenia Konta lub zalogowania się do Konta i jest zobowiązany samodzielnie wypełnić formularz w zakresie jego danych niezbędnych do dokonania Rezerwacji, w szczególności podać numer telefonu oraz, fakultatywnie, adres e-mail.

 

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Modivo.pl oraz poszczególni Partnerzy udostępniają Klientowi, z zastrzeżeniem postanowienia pkt XI ust. 5, rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.

2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od tego z kim Klient zawiera Umowę Sprzedaży (Modivo.pl lub Partnerzy), wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności u różnych Partnerów lub z uwagi na Produkty nimi objęte.

3. Modivo.pl może umożliwić Klientowi odbiór osobisty Produktów w Salonie, w szczególności w ramach Rezerwacji (jeśli usługa taka została udostępniona przez Modivo.pl dla danego Produktu, a w przypadku składania kilku Zamówień lub dokonywania kilku Rezerwacji jednocześnie – wszystkich Produktów objętych działaniami Klienta) poprzez udostępnienie takiej opcji każdorazowo na podstronie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia lub dokonywania Rezerwacji. Odbiór zamówionych Produktów w Salonie nie jest możliwy w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży została zawarta z Partnerem. 

4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów. W przypadku składania kilku Zamówień na Produkty u różnych Partnerów, Klient dokonuje jednej płatności za wszystkie Zamówienia, a operator płatności elektronicznych rozdziela uiszczoną kwotę i przekazuje poszczególnym Partnerom kwoty im należne.

5. W przypadku nieotrzymania przez Modivo.pl lub Partnera (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail.

6. Nieuiszczenie płatności w przypadku płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą – w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o nadaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się z BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy – nie dotyczy to jednak Produktów nieprefabrykowanych wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7. W przypadku wyboru metody płatności z odroczonym terminem zapłaty, nie zawarcie umowy o kredyt konsumencki w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się z BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy - nie dotyczy to jednak Produktów nieprefabrykowanych wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

8. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy - nie dotyczy to jednak Produktów nieprefabrykowanych wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność z góry i ją uiścił, brak odbioru Produktu w wyznaczonym terminie stanowi warunek rozwiązujący Umowę Sprzedaży - w takiej sytuacji Modivo.pl lub Partner (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) zwróci Klientowi uiszczoną płatność niezwłocznie po otrzymaniu Produktu. Powyższe nie dotyczy jednak Produktów nieprefabrykowanych wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów wskazanych w zakładce „Czas i metody dostawy” w Sklepie Internetowym.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Czas i metody dostawy” w Sklepie Internetowym oraz każdorazowo w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od tego z kim Klient zawiera Umowę Sprzedaży (Modivo.pl lub Partnerzy), wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte. W przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności u różnych Partnerów, Zamówienia mogą zostać dostarczone w osobnych paczkach w różnych terminach.

4. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Modivo.pl lub Partnera (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

6. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Modivo.pl lub Partnera (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

a. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Modivo.pl lub Partnera - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w postaci płatności elektronicznej lub kartą płatniczą;
b. zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem (płatność za pobraniem dotyczy wyłącznie Umów Sprzedaży zawartych z Modivo.pl).

7. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce „Realizacja zamówienia” w Sklepie Internetowym.

8. W przypadku Rezerwacji, termin dostawy Produktu do Salonu w ramach Rezerwacji wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Rezerwacji podano krótszy termin.

9. Czas przygotowania Rezerwacji do wysyłki przez Modivo.pl jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy) zawarcia umowy o realizację Rezerwacji. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu, który jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce „Realizacja zamówienia” w Sklepie Internetowym.

10. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia lub Rezerwacji na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych.

 

VI. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Modivo.pl lub Partnera (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku Produktów sprzedawanych przez Partnerów, Modivo.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne Produktu, a także nie udziela żadnych gwarancji na Produkty sprzedawane przez Partnerów.

2. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

3. Modivo.pl lub Partner (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) ma obowiązek  dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

4. W przypadku, gdy stroną Umowy Sprzedaży jest Modivo.pl, reklamacja może zostać złożona przez Klienta np. na adres mailowy: reklamacje@modivo.pl. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu Modivo.pl może zażądać  dostarczenia Modivo.pl Produktu razem z reklamacją, w celu umożliwienia Modivo.pl zbadania Produktu. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Modivo.pl sposobów bezpłatnego dostarczenia przez Klienta Produktu w związku z reklamacją znajdują w ramach Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje”. Reklamacje dotyczące Produktu zakupionego u danego Partnera, Klient może składać w sposób wskazany i opisany szczegółowo w ramach Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje”.

5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Modivo.pl lub Partner (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Modivo.pl lub Partner (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży)  jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego. 

6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Modivo.pl lub Partnera (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży)  usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8. Modivo.pl lub Partner (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) ustosunkują się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Modivo.pl lub Partnera (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży)  do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt sprzedawcy. W przypadku, gdy stroną Umowy Sprzedaży jest Modivo.pl Produkt powinien zostać dostarczony na adres ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra. W przypadku, gdy stroną Umowy Sprzedaży jest Partner, Produkt powinien zostać dostarczony na adres wskazany w odpowiedzi na reklamację. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Modivo.pl lub Partnera (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży)  sposobów bezpłatnego dostarczenia przez Klienta Produktu do sprzedawcy znajdują się w Sklepie Internetowym w zakładce „Reklamacje”. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Modivo.pl lub Partnerowi (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży), po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

10. Modivo.pl lub Partner (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) odpowiadają z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Modivo.pl lub Partnera do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Modivo.pl lub Partnera o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej  oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a sprzedawcą.
c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie:

a. 14 dni od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 3 (dalej również „Ustawowe prawo odstąpienia”);
b. od 15. do  100. dnia od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 3 (dalej również „Rozszerzone prawo odstąpienia”);
– z zastrzeżeniem poniższego ust. 11.

Powyższe nie dotyczy umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Realizacja któregokolwiek z powyższych uprawnień pozostaje bez wpływu na inne umowy, w szczególności w zakresie, w jakim:

a. zostały zawarte razem z umową objętą oświadczeniem o odstąpieniu na skutek złożenia przez Klienta kilku Zamówień jednocześnie; lub
b. Modivo.pl lub Partner (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) uzależnił zawarcie lub treść umowy objętej oświadczeniem o odstąpieniu od zawarcia innej umowy, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami.

Do zachowania terminu wystarczy złożenie sprzedawcy (tj. Modivo.pl lub Partnerowi w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone np.:

A. w przypadku, gdy stroną Umowy Sprzedaży jest Modivo.pl:

a. pisemnie na adres: ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra;
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@modivo.pl;
c z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

B. w przypadku, gdy stroną Umowy Sprzedaży jest Partner:

a. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@modivo.pl;
b. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:

a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo
b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Modivo.pl lub Partner (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Modivo.pl lub Partner (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Rozszerzonego prawa odstąpienia, sprzedawca może dokonać zwrotu płatności przy użyciu sposobu płatności wskazanego przez sprzedawcę. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek bankowy Konsumenta, sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta (np. w formularzu odstąpienia), a w przypadku braku wskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego Konsument uiścił płatność w związku z Umową Sprzedaży, od której odstępuje. W przypadku, gdy płatność została uiszczona przez kredytodawcę w związku z zawarciem przez Konsumenta umowy o kredyt konsumencki, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek kredytodawcy.

7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Modivo.pl lub Partnerowi (w zależności do tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt:

a. w przypadku, gdy stroną Umowy Sprzedaży jest Modivo.pl - na adres: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu lub wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu Produktu.
b. w przypadku, gdy stroną Umowy Sprzedaży jest Partner – na adres wskazany w wiadomości mailowej z informacją o przyjęciu Zamówienia lub w ramach informacji dot. danego Zamówienia dostępnej w ramach Konta (opcja dostępna wyłącznie dla Konsumentów posiadających Konto).  

8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania). 

9. Rozszerzone prawo odstąpienia przysługuje Konsumentowi wyłącznie w stosunku do Produktów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie metki i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na Produkcie w chwili jego objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Konsument traci Rozszerzone prawo odstąpienia w przypadku skorzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. 

10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Modivo.pl lub Partner (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez sprzedawcę od Konsumenta.

11. Z zastrzeżeniem powyższego ust. 9, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1 lit. a lub b powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (4) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

12. Modivo.pl lub Partner (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) może w ramach czasowej akcji promocyjnej przyznać Klientowi prawo do odstąpienia w ciągu oznaczonego terminu od umowy  w przypadkach, o których stanowi ust. 1 zd. 1 lit. b lub ust. 11 powyżej.

13. W przypadku gdy Produkt został wydany Klientowi przed upływem terminu do odstąpienia przez Klienta od umowy o kredyt konsumencki zawartej przez Klienta z wybranym kredytodawcą w związku z Umową Sprzedaży, a Klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki, Umowa Sprzedaży pozostaje w mocy i Modivo.pl przysługuje roszczenie wobec Klienta o zapłatę należności wynikających z Umowy Sprzedaży, chyba że Klient niezwłocznie zwróci Produkt Modivo.pl, a Modivo.pl go przyjmie. Produkt należy odesłać na adres: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (w miarę możliwości prosimy o dołączenie wydrukowanego dowodu zakupu). Zasady skorzystania z prawa odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki są regulowane odrębnie w ramach relacji między Klientem a kredytodawcą, z którym Klient zawarł umowę o kredyt konsumencki.   

 

IX. LICENCJA

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Modivo.pl lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie (w tym Aplikacja) oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Modivo.pl lub podmiotom, z którymi Modivo.pl zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści, w tym z Aplikacji, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści, w tym Aplikacji, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego (w tym za pośrednictwem Aplikacji) jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Sklepu Internetowego udziela niniejszym Modivo.pl niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Modivo.pl takie odpowiednie licencje.

3. Niezależnie od powyższych postanowień, Aplikacja stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych Modivo.pl. Z chwilą zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Klienta, Modivo.pl udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji, obejmującej zwielokrotnianie Aplikacji wyłącznie w związku z jej pobraniem na urządzenie mobilne oraz instalację i uruchamianie Aplikacji na urządzeniu mobilnym Klienta. Klient może zainstalować Aplikacje na dowolnej liczbie urządzeń mobilnych Klienta, przy czym dozwolone jest zainstalowanie tylko jednej kopii Aplikacji na jednym urządzeniu mobilnym.

4. Klient nie jest uprawniony w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji, w tym jej kodzie źródłowym, za wyjątkiem sytuacji dozwolonych przepisami prawa, Klient nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji dla celów zarobkowych.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Modivo.pl oraz poszczególni Partnerzy są co do zasady niezależnymi administratorami danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży lub dokonania Rezerwacji.

3. W przypadku, w którym Modivo.pl dysponuje danymi osobowymi Klienta niezbędnymi do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży zawartej z Partnerem, Modivo.pl zobowiązuje się udostępnić je Partnerowi po uprzednim umożliwieniu Klientowi weryfikacji aktualności danych osobowych. 

4. W przypadku, w którym Modivo.pl nie dysponuje danymi osobowymi Klienta niezbędnymi do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży zawartej z Partnerem, lub gdy dane osobowe Klienta, którymi dysponuje Modivo.pl, są nieaktualne, Modivo.pl zobowiązuje się umożliwić Klientowi podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży zawartej z Partnerem oraz udostępnić je Partnerowi po podaniu ich przez Klienta.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez danego Partnera udostępnianie są w sposób przewidziany przez danego Partnera. Modivo.pl. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez Partnerów jako niezależnych administratorów danych osobowych, w tym za realizację przez Partnerów obowiązków z tym związanych

7. W przypadku, gdyby między Modivo.pl a danym Partnerem dochodziło do powierzenia przetwarzania danych osobowych Klientów (w szczególności w zakresie, w jakim Modivo.pl przetwarzać będzie dane Klientów w imieniu i na rzecz Partnera), odbywa się to zgodnie z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych oraz stosowną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU 

1. Modivo.pl może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt IX Regulaminu z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Modivo.pl wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Modivo.pl lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Modivo.pl dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

2. Niezależnie od treści ust. 1, mając na uwadze szczególną dbałość Modivo.pl o ochronę danych osobowych Klienta i ich przetwarzanie przez odpowiedni czas, Modivo.pl może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Klienta w Sklepie Internetowym przez nieprzerwany okres minimum 3 lat.

3. Modivo.pl swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 i 2 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Zamówienia lub dokonywania Rezerwacji, a w przypadku, jeśli Modivo.pl nie dysponuje adresem e-mail Klienta - w ramach powiadomień w Aplikacji.

4. Modivo.pl może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt IX Regulaminu za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego (w tym za pośrednictwem Aplikacji) oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt II ust. 7 a, c, d, e, h, i, j Regulaminu.

5. Z ważnych przyczyn, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w sytuacji gdy dany Klient naruszył postanowienie pkt II ust. 7 c, f lub g Regulaminu (katalog zamknięty) Modivo.pl w celu uniknięcia dalszych szkód może nie przyjąć oferty Klienta, w tym także w zakresie określonych form płatności lub dostawy. Niniejsze postanowienie stosuje się niezależnie od tego, jakimi danymi identyfikuje się Klient i jakie dane podaje przy składaniu Zamówienia, a w szczególności gdy Klient jednocześnie narusza postanowienie pkt II ust. 7 a Regulaminu.

6. W przypadku złożenia kolejnego Zamówienia lub dokonania kolejnej Rezerwacji przez Klienta, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 5 powyżej, Modivo.pl skontaktuje się z Klientem, przesyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail celem powiadomienia o rażącym naruszeniu przez Klienta Regulaminu i braku przyjęcia oferty, przy jednoczesnym wskazaniu alternatywnych sposobów zawarcia Umowy Sprzedaży lub sposobów płatności lub dostawy. Postanowienia pkt IV ust. 5-7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

7. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 4 lub 5 powyżej może korzystać ze Sklepu Internetowego lub korzystać z określonego sposobu płatności lub dostawy po uprzednim kontakcie z Modivo.pl (za pośrednictwem BOK) i uzyskaniu zgody Modivo.pl na dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego lub korzystanie z określonego sposobu płatności lub dostawy.

8. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

9. Modivo.pl może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem pkt XII Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących Konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Modivo.pl wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Modivo.pl lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
c. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Modivo.pl dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

10. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Modivo.pl udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią. Jeśli Modivo.pl nie dysponuje adresem e-mail Klienta – wiadomość o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Klientowi w ramach powiadomień w Aplikacji.

11. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu, które wpływają korzystnie na sytuację Klienta będącego Konsumentem, w szczególności przyznają mu dodatkowe prawa, wchodzą w życie z dniem wskazanym w Regulaminie, a w braku takiego wskazania – z dniem wysłania przez Modivo.pl informacji o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Klienta z Modivo.pl lub Partnerami przed zmianą Regulaminu.

 

XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Niniejszy XII punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2. Modivo.pl lub Partnerowi (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Modivo.pl lub Partner ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Modivo.pl lub Partnera (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Modivo.pl lub Partner (w zależności do tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Modivo.pl lub Partnera (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

6. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Modivo.pl może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

7. Ani Modivo.pl ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. Niniejsze postanowienie dotyczy odpowiednio odpowiedzialności Partnerów.

8. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Modivo.pl, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Niniejsze postanowienie dotyczy odpowiednio odpowiedzialności Partnerów.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Modivo.pl, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Modivo.pl. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Partnerem a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę danego Partnera.

10. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Modivo.pl może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11. Niniejszy XII punkt Regulaminu, z wyjątkiem pkt XII.5, nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają z Modivo.pl lub Partnerem Umowę Sprzedaży, Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w pkt VIII Regulaminu.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 24 października 2022 r.

2. Umowy zawierane przez Modivo.pl lub Partnerów zawierane są w języku polskim.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia (trwały nośnik). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Modivo.pl lub Partner (w zależności od tego kto jest stroną Umowy Sprzedaży) udostępnia Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką zawierającą Produkt. Do przesyłki może być również dołączona specyfikacja Zamówienia. W przypadku zażądania przez Klienta wystawienia faktury VAT, Klient wyraża zgodę, aby faktura VAT została przesłana na podany przez niego adres e-mail. Modivo.pl lub Partner może wprowadzić techniczne sposoby uwierzytelniania Klienta przed pobraniem przez niego dowodu zakupu lub faktury VAT.

5. Modivo.pl zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL: https://modivo.pl/b/regulamin-sklepu, a także w ramach Aplikacji, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

7. Modivo.pl informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub Aplikacji, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 

Załącznik nr 1 - Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej z Modivo.pl

UWAGA! – Prosimy o staranność przy odsyłaniu Produktu w celu uniknięcia omyłkowego przekazania wraz z odsyłanym Produktem innych przedmiotów

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ Z MODIVO.PL

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat :

MODIVO S.A. / modivo.pl

ul. Nowy Kisielin - Nowa 9,

66-002 Zielona Góra,

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Numer Zamówienia (jeżeli dotyczy; tylko fakultatywnie)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

POBIERZ WERSJĘ PDF FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POBIERZ WERSJĘ PDF FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ Z PARTNEREM MODIVO


 


Poprzednie regulaminy dostępne są poniżej:

- obowiązujący do 2022-10-24

- obowiązujący do 2022-01-21

- obowiązujący do 2021-10-24

- obowiązujący do 2021-07-29

- obowiązujący do 2020-12-30

- obowiązujący do 2020-04-29