Dostawa od 0 zł i 100 dni na bezpłatny zwrot

Informacja o czasie realizacji zamówienia jest podana dla każdego produktu. Zamówienia przygotowujemy i wysyłamy zwykle w ciągu 24h.

Odbiór w sklepie: 0 zł
Kurier: 0 zł dla zakupów od 149 zł (przedpłata)
Paczkomat: 0 zł dla zakupów od 149 zł (przedpłata)


Zwrotu możesz dokonać bezpłatnie, w terminie 100 dni od momentu odebrania zamówienia.

Damskie Męskie

Warunki Promocji „MODIVO x Inpost”
(dalej również: „Warunki Promocji”)

 

 

 

 

I. Postanowienia wstępne
1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „MODIVO x Inpost” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania, a także prawa i obowiązki osób biorących udział w Promocji oraz Organizatora.
2. Organizatorem Promocji „MODIVO x Inpost” jest MODIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, REGON: 970569861, kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.modivo.pl („Sklep Internetowy”). Zaś kupon rabatowy można wykorzystać w Sklepie Internetowym lub aplikacji mobilnej MODIVO („Aplikacja”).
4. W Promocji mogą uczestniczyć klienci, którzy spełnią niżej opisane warunki promocji („Uczestnik Promocji”).

 

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji
1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie kodu rabatowego/vouchera w wysokości 10% rabatu na zakupy o wartości minimum 200zł pod warunkiem, że Uczestnik Promocji dokona zwrotu opakowania EkoBox InPost (dalej: „Opakowanie”) lub częściowego zwrotu towaru wraz z Opakowaniem zakupionego w Sklepie Internetowym.
2. Promocja obejmuje złożone zamówienia w Czasie Trwania Promocji.
3. Uczestnik Promocji otrzyma kod rabatowy/voucher pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:
a) dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym w Czasie Trwania Promocji;
b) wybranie dostawy do paczkomatu InPost spośród metod dostawy oraz zaznaczenie opcji „EkoBox – opakowanie wielokrotnego użytku”
c) dokonanie zwrotu pustego Opakowania poprzez paczkomat InPost, zgodnie z etykietą na Opakowaniu;
lub w przypadku częściowego zwrotu nabytych produktów (oznacza to, że co najmniej jeden produkt z dokonanego zakupu musi pozostać niezwrócony):
d) dokonanie częściowego zwrotu nabytych produktów w Opakowaniu do paczkomatu InPost lub dokonanie częściowego zwrotu nabytych produktów do sklepów stacjonarnych (aktualna lista sklepów stacjonarnych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) i jednoczesnego zwrotu Opakowania poprzez paczkomat InPost, zgodnie z etykietą na Opakowaniu.
4. Jeżeli Uczestnik Promocji spełni warunki określone niniejszym Regulaminem Organizator w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia dokonanego zwrotu Opakowania na podany przez Uczestnika Promocji podczas składania zamówienia adres e-mail przekaże jednorazowy Kod rabatowy uprawniający do rabatu w wysokości 10% rabatu na zakupy o wartości minimum wartości zamówienia.
5. Udzielony kod rabatowy utrzymuje ważność do 31 grudnia 2022 roku.
6. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie vouchera z kodem rabatowym oraz korespondencji mailowej związanej z wykorzystaniem vouchera.
7. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Produktów oraz kosztów wybranych przez Uczestnika Promocji, w tym kosztów dostawy).
8. Aby skorzystać z otrzymanego kodu rabatowego w Sklepie Internetowym lub Aplikacji należy dodać Produkty do Koszyka i przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać otrzymany kod rabatowy oraz nacisnąć przycisk „Zastosuj”. Przekazanie przez Uczestnika Promocji ww. kodu rabatowego po złożeniu Zamówienia w Sklepie Internetowym nie uprawnia do skorzystania z Promocji. Brak podania ww. kodu rabatowego oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.
9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej, produktowej lub niniejsze Warunki Promocji stanowią inaczej.
10. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości. Niektóre Produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.
11. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych udzielony rabat naliczany jest dla każdego Produktu osobno.
12. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

 

III. Zakończenie promocji.
1. Promocja obowiązuje od 09.06.2022 godzina 00:01 do 31.12.2022 (dalej również: „Czas Trwania Promocji”).
2. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Promocji w każdym momencie jej trwania.  Klienci, którzy otrzymali Kod rabatowy przed zakończeniem Promocji, mogą je zrealizować w Sklepie Internetowym lub Aplikacji w okresie ważności kodu.
3. Klient traci uprawnienie do udziału w Promocji w przypadku naruszeń regulaminu Sklepu Internetowego, Aplikacji lub jakichkolwiek nadużyć związanych z udziałem w Promocji.

 

IV. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: info@eobuwie.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: MODIVO S.A ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (dalej również: „Reklamacje”).
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
3. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

 

V. Postanowienia końcowe
1. Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem URL: https://modivo.pl/b/ekoboxvoucher
2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: https://modivo.pl/b/regulamin-sklepu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
c) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi
d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
4. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację na stronie https://modivo.pl/b/ekoboxvoucher
5. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.


Zielona Góra, 09.06.2022