Warunki Promocji „New APP” (dalej również: „Warunki Promocji”)

 

 

 

 

I. Postanowienia wstępne
1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „New APP” (dalej również: „Promocja”) określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania a także prawa i obowiązki osób biorących udział w Promocji oraz Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).
2. Organizatorem Promocji „New APP" jest MODIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, BDO: 000031285, REGON: 970569861,kapitał zakładowy: 2.008.001,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest w aplikacji mobilnej MODIVO dostępnej na urządzenia mobilne (dalej również: „Aplikacja”).
4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji
1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji, na zasadach określonych w Warunkach Promocji, z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji w Czasie Trwania Promocji rabatu obniżającego cenę Produktów przecenionych i nieprzecenionych o 20 zł (dalej również: „Przedmiot Promocji”).
2. Wartość zakupionych Produktów, uprawniająca do wykorzystania Rabatu w wysokości 20 zł, wynosi minimum 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych), co oznacza, że Uczestnik Promocji otrzyma od Organizatora Promocji Rabat obniżający cenę zakupionych Produktów o 20 zł jeśli dokona w aplikacji mobilnej MODIVO zakupu Produktów objętych Promocją za kwotę minimum 200,00zł brutto (słownie: dwieście złotych) („Rabat”).
3. Promocja obowiązuje od dnia 05.10.2022 r. od godziny 00:01 do odwołania (dalej również: „Czas Trwania Promocji”).
4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy Produktów).
5. Promocja działa na produkty przecenione i nieprzecenione. W Promocji wyłączone są następujące marki : https://modivo.pl/b/marki_wykluczone_z_promocji
6. Aby wziąć udział w Promocji należy w Czasie Trwania Promocji:
a. zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;
b. uruchomić Aplikację, zalogować się i dodać Produkty biorące udział w Promocji o wartości minimum 200,00 zł brutto do Koszyka;
c. przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać kod rabatowy MYAPP oraz nacisnąć przycisk „Zastosuj”.
Przekazanie przez Uczestnika Promocji ww. kodu rabatowego (MYAPP) po złożeniu Zamówienia nie uprawnia do skorzystania z Promocji. Brak wpisania ww. kodu rabatowego oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.
Każda zalogowana osoba korzystająca z Aplikacji może skorzystać z ww. kodu rabatowego (MYAPP) wyłącznie jeden raz.

Promocja obowiązuje wyłącznie na pierwsze zakupy w aplikacji.
7. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w aplikacji mobilnej MODIVO, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości. Niektóre produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.
8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, Aplikacji lub Sklepie Stacjonarnym MODIVO, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
9. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów, Rabat naliczany jest dla każdego z Produktów osobno.
10. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

III. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać
w szczególności drogą elektroniczną na adres: info@modivo.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: MODIVO S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (dalej również: „Reklamacje”).
2. Ogólne zasady reklamacji Towarów są zawarte w regulaminie Sklepu Internetowego
na stronie https://modivo.pl/regulamin-sklepu
3. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu),
a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
4. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
5. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.


IV. Postanowienia końcowe
1. Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem URL: https://modivo.pl/b/newapp
2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem https://modivo.pl/b/regulamin-sklepu.

3. Niniejsze Warunki Promocji dotyczą wyłącznie produktów sprzedawanych przez Organizatora na stronie internetowej modivo.pl. Warunki Promocji nie mają zastosowania do ofert PARTNERÓW.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
c) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi
d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
5. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację na stronie: https://modivo.pl/b/newapp
6. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.

Zielona Góra, 04.10.2022 r.

 

Poprzednie regulaminy dostępne są poniżej:
ważny do 04.10.2022